BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 65/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 64-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odc. Janowo – Jarnuty.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Tykocin w powiecie białostockim.

 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85, nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m, nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac- Kotowo Stare- Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac- Kotówek- 600n.

 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego do nowego ustroju szkolnego.

 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 14. Zapoznanie z porządkiem obrad Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 15. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 64-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 64-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zapoznał zebranych z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024. Reasumując podkreślił, że gmina Zbójna posiada największą lesistość, natomiast największą bolączką jest brak sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie całej gminy zebrano tylko 109 ton odpadów, co daje na 1 mieszkańca około 50 kg, a średnia krajowa to blisko 300 kg.

   

  Przewodnicząca Zarządu – dodała, że mieszkańcy duże ilości odpadów gromadzą jako odpady zielone i mokre i stad też tak niska ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 65/229/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zapoznał zebranych z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024. Reasumując podkreślił, że gmina Przytuły posiada najniższą lesistość w naszym powiecie, przy czym podobnie jak w poprzednim przypadku największą bolączką jest brak sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast sieć wodociągowa dociera do ponad 80 % mieszkańców gminy. Na terenie całej gminy jest ponad 150 oczyszczalni przydomowych. Ogólne priorytety są takie same jak w przypadku gminy Zbójna. Oba programy przygotowywała ta sama firma.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 65/230/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany dotyczą zmiany paragrafów środków unijnych, natomiast po stronie wydatków PCPR dokonuje się przesunięcia 10.000,00 zł w związku z zatrudnieniem psychologa oraz zmianom ulega odpis na zfśs ze względu na nowelizację przepisów. Ponadto w PCPR dokonuje się zmian – przesunięć w związku z wypłatami świadczenia 500 +. Poza tym w ZDP dokonywane są zmiany także w zfśs oraz zmiany w wynagrodzeniach bezosobowych – o kwotę 10.000,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 65/231/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczą w zakresie zadań własnych w planie dochodów bieżących, w tym: rozdz. 75801 -27.596,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.; rozdz. 85395 +172.998,00 zł – zwiększenie dochodów na projekt „Pendolino do zatrudnienia” o środki niewykorzystane w 2016 r. W zakresie dochodów majątkowych – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych,  w tym rozdz. 60014 - 1.080.000,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Piątnica na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

  W zakresie wydatków bieżących – zadania własne, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: rozdz. 85395 +172.998,00 zł – zwiększenie w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w związku zezwiększeniem środków na projekt „Pendolino do zatrudnienia”; przeniesienia w planie projektu „Pendolino do zatrudnienia; rozdz. 85406 -27.596,00 zł – zmniejszenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

  Wydatki majątkowe – zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: rozdz. 60016 +10.000,00 zł – środki na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 689B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki – pomoc finansowa dla Gminy Łomża”; rozdz. 60014 -1.100.000,00 zł – w tym 1.200.000,00 zł odstąpienie od realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m” oraz +100.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” oraz rozdz. 75020 +10.000,00 zł – środki na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łomży”.

  Załącznik Nr 3 – „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” Uchwałą Zarządu oraz niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr: 17 – wprowadzenie nowego zadania o wartości 10.000,00 zł; 18 – wprowadzenie nowego zadania o wartości 10.000,00 zł; 19 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 100.000,00 zł; oraz odstąpienie od realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B w m. Dobrzyjałowo na dł. ok. 583,18 m”    o wartości 1.200.000,00 zł.

  Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 r.” – zwiększenie dotacji dla partnerów projektu „Pendolino do zatrudnienia” oraz wprowadzenie dotacji dla Gminy Łomża.

  Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 r.” zaktualizowany po wprowadzeniu zmian Uchwałą Zarządu – zwiększenie dotacji dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach o kwotę 293.000,00 zł; zmniejszenie dotacji dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży o kwotę 484,00 zł.

  Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zmiana w wydatkach bieżących dotyczących realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia”

   

  Antoni Włodkowski – jakie przyczyny spowodowały, że nie zostały wykorzystane środki na program Pendolino do zatrudnienia?

   

  Przewodnicząca Zarządu – środki te nie przepadły, część zadań została przesunięta na rok bieżący i stąd też środki na ich realizację też zostały przesunięte.

   

  Tomek Chojnowski – dla kogo ma być zakupiony samochód za 10.000,00 zł?

   

  Przewodnicząca Zarządu – dla pracowników Starostwa Powiatowego i PCPR, ponieważ jeden samochód dla tych podmiotów nie wystarcza, w związku z czym pracownicy często musza wykorzystywać wlane samochody do celów służbowych.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

   

  Ad.7 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża dotyczy kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania ”Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone w porozumieniu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.

   

  Ad.8 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odc. Janowo – Jarnuty dotyczy wybudowanie kolejnego części pobocza utwardzonego ze specjalnych płyt betonowych. Jeden taki odcinek jest już wykonany – o długości około 1 km. Te zadanie jest racjonalne, ponieważ spełnia swoją funkcję i ma pełne uzasadnienie. Po naszej stronie leży jedynie wykonawstwo. Gmina kupuje materiały za kwotę 20.000,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odc. Janowo – Jarnuty (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 65/232/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Tykocin w powiecie białostockim wynika z ustawowego obowiązku uzyskania takiej opinii. Ten odcinek drogi nie styka się z naszą siecią dróg, wobec czego pozytywnie zaopiniowaliśmy pozbawienie kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Tykocin.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Tykocin w powiecie białostockim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 65/233/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85, nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m, nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac- Kotowo Stare- Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac- Kotówek- 600n. Wyjaśniając dodał, że Gmina Jedwabne wystąpiła do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wnioskiem o przejęcie w zarząd dróg powiatowych nr 1923B Wagi – Chrostowo – Kąty – Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki - Turki - Orlikowo – Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie - Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo – do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac - Kotówek – 600m, celem wyremontowania niniejszych dróg. Wymienione odcinki dróg są w złym stanie technicznym            i zasadnym jest ich wyremontowanie w najbliższym czasie celem zachowania warunków jezdnych. Reasumując zaznaczył, że Burmistrz chce przejąć tę drogę na okres 5 lat i jest to korzystne dla Powiatu, ponieważ samorząd Gminy ma zamiar przeprowadzić na tym odcinku drogi inwestycję we własnym zakresie. Jest to odcinek drogi nieutwardzony – żwirowy.

   

  Tomasz Chojnowski – czy będziemy musieli zwrócić subwencję, którą otrzymujemy proporcjonalnie do długości siec dróg?

   

  Dyrektor ZDP w Łomży – te kwestię będziemy rozważać później.

   

  Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85, nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m, nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac- Kotowo Stare- Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac- Kotówek- 600n.

   

  Ad.11 Dyrektor PCPR – Edward Jarota – otrzymaliśmy informację od Prezesa PFRON nt. ostatecznych wysokości środków, które nam przyznano.

W związku z tym proponujemy podział środków PFRON na realizację zadań w 2017 r. w powiecie łomżyńskim na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację: dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie   559.860 zł; zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 100.000 zł; dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej to kwota 237.216 zł, przeznaczona ma być na dofinansowanie likwidacji  barier architektonicznych, technicznych i  w  komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2017 roku   897.076 zł, jest to więcej o około 4.600,00 zł niż w roku ubiegłym.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.12 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych              w Powiecie Łomżyńskim. Wyjaśniając stwierdziła, że dokument ten jest wypełnieniem ustawowej delegacji zawartej w art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawęPrawo Oświatowe. Określa ona sposób dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych usytuowanych na obszarze Powiatu Łomżyńskiego, prowadzonych przez inne organy - po przekazaniu tych szkół przez Powiat Łomżyński do prowadzenia tym organom oraz określa projekt sieci szkół ponadpodstawowych. Powiat Łomżyński Uchwałą NR IV/16/07 z dnia 7 lutego 2007 roku  w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia i  Uchwałą Nr XXV/127/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie  przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej  sprawie przekazał  Szkoły  wraz z majątkiem  odpowiednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Gminie Jedwabne do prowadzenia.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 

Ad.13 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.14 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że porządek obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego będzie obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo - do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600m.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2017 rok.

 15. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2016.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Wolne wnioski.

 18. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.15W sprawach różnych Antoni Włodkowski – w związku z zapytaniem otrzymanym na sesji Rady Gminy Piątnica poprosił o wyjaśnienie kwestii zaawansowania prac nad wykonaniem odwodnienia w miejscowości Kalinowo.

   

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że aktualnie czekają na odpowiedź Wójta co do terminu spotkania, na którym z zainteresowanymi zostaną omówione szczegóły dotyczące tego odwodnienia. Dodała przy tym, że członkowie Zarządu także zostaną zaproszeni na te spotkanie.

   

  Antoni Włodkowski – poza tym poprosił o wzmożenie prac dotyczących zbierania materiału z poboczy.

   

   

  Tomasz Chojnowski – zapytał do kiedy ważna jest dokumentacja na odcinek Łochtynowo – Konarzyce?

   

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że jest dokumentacja na ten odcinek nie traci ważności, ponieważ inwestycja została już rozpoczęta.

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 65-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 14:05
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 14:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 366 razy