BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 66/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 marca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 65-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża.

 4. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 65-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 65-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zapoznał zebranych z pismem dotyczącym propozycji wystąpienia z wnioskiem do Województwa Podlaskiego             o podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża i następnie przekazania tej nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że propozycje zmian w przedmiotowym zakresie wynikają głównie z wprowadzenia podatku VAT

   

  Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami – dodała, że cała procedura nabycia na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części omawianej nieruchomości może potrwać pewien czas, co zależeć będzie głównie od woli Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto koszty sporządzenia aktu notarialnego to będzie kwota około 10.000,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałęw sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/234/2017 z dnia 9 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4W sprawach różnych Irena Przybylak – zwróciła uwagę na liczne ubytki w nawierzchni dróg powiatowych, które pojawiły się po ustąpieniu przymrozków, co też powoduje zwiększone zagrożenie na drogach.

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 65-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

                                                      

Data powstania: poniedziałek, 3 kwi 2017 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 3 kwi 2017 12:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 319 razy