BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 67/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 marca 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.25.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie protokołu z 66-go posiedzenia Zarządu.

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Krypno i Trzcianne w Powiecie Monieckim.

 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych:

 

nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85,

 

nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m,

 

nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb,

 

nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo-do drogi nr 1962B, na odcinku Kotowo Plac-Kotówek- 600n.

 

 

9. Sprawy różne:

 • Zapoznanie z porządkiem obrad XXIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

 • Omówienie kwestii wykupów gruntów na odcinku drogi powiatowej Piątnica Włościańska – Kalinowo,

 • Informacja nt. spotkania z Europosłem – panem Jarosławem Kalinowskim w dniu 2 kwietnia br.

 • Informacja nt. kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu – w dniu 29 marca br.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 66-go posiedzenia Zarządu.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 66-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach przy Muzeum samorządowym działa Rada Muzeum, której członków na 4–letnią kadencję powołuje jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy członków Rady w liczbie od 5 do 15 osób powołuje i odwołuje jednostka samorządu terytorialnego. Zadaniem Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów zadań i celów statutowych; ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

  Skład Rady Muzeum określa art. 11 ust. 5 ustawy stanowiąc, że w skład Rady powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:

  1) jednostkę samorządu terytorialnego (nie więcej niż ½ składu);

  2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego;

  3) stowarzyszenia naukowe i twórcze;

  4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;

  5) dyrektora muzeum;

  6) samą radę muzeum.

  W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały określającej nowy 13 osobowy skład Rady. Osoby te są desygnowane przez odpowiednie instytucje lub przyjęły zaproszenie Starosty Łomżyńskiego oraz Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie do uczestnictwa w działaniach Rady i wyrażają chęć pracy w Radzie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej zgodnie z art.19 ust.3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W myśl art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2017 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2016. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

   

  Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – na wstępnie zaznaczę, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia uchwały będącej wypełnieniem ustawowej delegacji zawartej w art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. Powiat Łomżyński podjął Uchwałę Nr XXIII/126/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca br. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Powyższa uchwała miała charakter intencyjny.    W myśl art. 217 ww. ustawy po otrzymaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych możliwe jest podjęcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim. Powiat Łomżyński Uchwałą NR IV/16/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia i Uchwałą Nr XXV/127/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie przekazał Szkoły wraz z majątkiem odpowiednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Gminie Jedwabne do prowadzenia. Kuratorium Oświaty pozytywnie wypowiedziało się w niniejszej sprawie.

   

  Tomasz Chojnowski – czy związki zawodowe wydały swoją opinię w przedmiotowej sprawie?

   

  Elżbieta Gosk – na dzień dzisiejszy jeszcze mnie mamy takiej opinii.

   

  Przewodnicząca Zarządu – jeżeli takie stanowisko wpłynie przed sesją to jeszcze nim zdążymy się zająć.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

   

  Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zasadzie dotyczy dwóch kwestii. Zmiany nazewnictwa z „przedsiębiorstwo” na „zakład leczniczy” oraz zmienia się nazewnictwo z pojęcia „strata” na „ujemny wynik finansowy”. Zmiany będą ujęte w § 12 Statutu oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

   

  Ad.7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Krypno i Trzcianne w Powiecie Monieckim został pozytywnie zaopiniowany przez naszą jednostkę. Opinia Zarządu Powiatu w niniejszej sprawie jest wymogiem ustawowym.

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Krypno i Trzcianne w Powiecie Monieckim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/235/2017 z dnia 22 marca 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8Przewodnicząca Zarządu – na poprzednim posiedzeniu Zarząd przyjął projekt projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu, jednak nie było w nim określonego terminu przekazania tych odcinków dróg. Aktualny dokument jest już pełny i zawiera tę informację.

   

  Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – projekt uchwały dotyczy n/w dróg powiatowych:

 • nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85,

 • nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m,

 • nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb,

 • nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo-do drogi nr 1962B, na odcinku Kotowo Plac-Kotówek- 600n.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu dróg powiatowych: nr 1923B Wagi-Chrostowo- Kąty- Chyliny na odcinku w m. Kąty- 85; nr 1919B Kosaki- Turki- Orlikowo- Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550 m; nr 1930B Borawskie – Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb; nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo-do drogi nr 1962B, na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600n.

   

  Ad.9 1) W sprawach różnych Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że proponowany porządek obrad XXIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego, zaplanowanej w dniu 29 marca 2017 roku (środa), początek sesji o godz. 11.00, będzie obejmował następujące tematy:

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Jedwabne zarządu n/w dróg powiatowych: nr 1932B Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny na odcinku w m. Kąty – 85m, nr 1919B Kossaki-Turki-Orlikowo-Olszewo Góra na odcinku w m. Orlikowo – 550m, nr 1930B Borawskie-Witynie na odcinku w m. Witynie – 650mb, nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo- do drogi nr 1962B na odcinku Kotowo Plac-Kotówek - 600m.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  2) Antoni Włodkowski – chciałbym poprosić o informację nt. planowanych wykupów gruntów na ulicy Włościańskiej w Piątnicy – w kierunku m. Klinowo.

   

  Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – w tej sprawie jest już zaplanowane spotkanie z Wójtem Gminy Piątnica – w dniu 27 marca br., na którym zostaną omówione między innymi wywłaszczenia z tytułu art. 73 ustawy.  

   

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że szczegóły w sprawie tego spotkania oraz kwestii wykupów gruntów na odcinku drogi powiatowej Piątnica Włościańska – Kalinowo zostaną przekazane członkom Zarządu jeszcze w tym tygodniu.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  3) Tomasz Chojnowski – zaprosił zebranych na spotkanie z Europosłem – panem Jarosławem Klinowskim, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia br. w GOK w Śniadowie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w dniu 29 marca br., po zakończeniu sesji Rady Powiatu odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, ponieważ konieczne jest przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok przez Zarząd – do końca marca br.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 67-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

         

 

 

 

Data powstania: wtorek, 25 kwi 2017 11:32
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2017 11:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 493 razy