BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 70/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.15.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 3. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w budżecie polegają jedynie na przesunięciu w rozdziale 75515 kwoty 242,00 zł, co jest związane ze zmianą podmiotu realizującego usługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/242/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 70-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                                         

                                                                                                               

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 15:22
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 15:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 308 razy