BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 71/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30 natomiast zakończenie o godzinie 915.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 70-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego transportu publicznego dla powiatu łomżyńskiego.

 4. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 5. Sprawozdanie za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawienie zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji   o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1935B Krzewo – Nowe Krzewo.

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Starosty Zambrowskiego.

 13. Sprawy różne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Śniadowo, powiat łomżyński.

 • Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej możliwości dofinasowania inwestycji z tzw. schetynówek.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 70-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 70-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego transportu publicznego dla powiatu łomżyńskiego.

   

  Wicestarosta – dodał, że wszyscy wójtowie i burmistrzowie oraz władze miasta Łomża także konsultowały plan zrównoważonego transportu publicznego dla naszego regionu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego transportu publicznego dla powiatu łomżyńskiego.

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy corocznego już wsparcia przedsięwzięcia w zakresie organizacji festiwalu teatralnego „Walizka”.

   

  Tomasz Chojnowski – jakie dotacje otrzymujemy od miasta Łomża na organizację imprez kulturalnych?

   

  Elżbieta Gosk – miasto Łomża przekazuje nam dotację na funkcjonowanie Zespołu Pieśni  i Tańca Łomża oraz organizację Muzycznych Dni Drozdowo – Łomża w wysokości około 20.000,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

   

  Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawieniem zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Antoni Włodkowski – z czego wynika zmniejszenie liczby rodzin zastępczych?

   

  Edward Jarota – w ciągu roku zachodzą takie zmiany, ponieważ dzieci czasami wracają do rodzin biologicznych lub zostają adoptowane, a także z innych czynników to wynika.

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.6 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 rok (pełna treść ww. oceny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzedstawiła projekt uchwaływ sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. Wyjaśniając stwierdziła, że proponowane jest dokonanie zmian w planie dochodów bieżących, w tym: zadania własne, rozdział 60014 +20.000,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Gminę Łomża na zakup materiałów na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odcinku Janowo – Jarnuty. Wobec tego w planie wydatków bieżących proponowane jest zwiększenie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w związku z przyznaniem dotacji na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1947B na odcinku Janowo – Jarnuty, rozdział 60014 – przeniesienia środków między paragrafami na potrzeby zlecenia wykonania dokumentacji koncepcji odwodnienia drogi powiatowej nr 1900B w m. Czarnocin gm. Piątnica (3.000,00 zł) oraz wykonania opinii przyrodniczej dotyczącej ingerencji bobrów w nasyp, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża nad Rzeką – Siemień (1.500,00 zł). Natomiast w rozdziale 75020 – przeniesienia środków między paragrafami w planie Starostwa Powiatowego w Łomży związane z wydatkami na badania pracownicze oraz ekwiwalent za pranie odzieży i zakup okularów rozdział 85218 – przeniesienie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczy dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika PCPR w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/243/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuinformacja do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku jest przekazywana stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stwierdza ona, że budżet powiatu na 2017 rok według stanu na 31 marca 2017 roku wynosił: po stronie dochodowej – 33.942.457,00 zł, w tym: dochody bieżące  29.174.408,00 zł; dochody majątkowe 4.768.049,00 zł. Po stronie wydatkowej – 34.959.726,00 zł, w tym: wydatki bieżące 27.096.459,00 zł; wydatki majątkowe 7.863.267,00 zł.; a deficyt budżetowy – 1.017.269,00 zł. W okresie I-go kwartału dochody osiągnięto na kwotę7.684.814,94 zł, tj. 22,64 % w stosunku do planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 6.222.081,08 zł, tj. 17,80 % w relacji do planu. Faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie 1.462.733,86 zł. W jednostkach na dzień 31 marca 2017 r. nie wstąpiły zobowiązania wymagalne. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku powiat łomżyński nie umarzał niepodatkowych należności budżetowych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/244/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatuprzypomniała, żezgodnie zart. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przekazać Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie finansowe powiatu za 2016 rok, które składa się z: bilansu z wykonania budżetu powiatu, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/245/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego w projekcie uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania  w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych, proponowane jest wystosowanie niniejszego upoważnienia dla pani Beaty Korwek – Sekretarza Powiatu. Oświadczenia, o których mowa w § 1 Sekretarz Powiatu będzie składał łącznie ze Starostą Łomżyńskim, a w przypadku braku takiej możliwości z innym członkiem Zarządu Powiatu. Poprzedni Sekretarz Powiatu również posiadał takie upoważnienie, co jest pomocne do realizowania bieżącej działalności Urzędu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/246/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1935B Krzewo – Nowe Krzewo ma być wykonana przy 10% udziale Powiatu Łomżyńskiego, pozostałe koszty ma ponieść Gmina Piątnica. Porozumienie w tej sprawie było już omawiane przez Zarząd Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1935B Krzewo – Nowe Krzewo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/247/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.12 Przewodnicząca Zarządu – odczytała wniosek Starosty Zambrowskiego w sprawie poparcia inicjatywy zmiany kategorii dróg do kategorii dróg wojewódzkich (ww. wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu), po czym z prośbą o omówienie analizowanej sprawy, udzieliła głosu Wicestaroście.

   

  Lech Marek Szabłowski – w kwestii zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Starosty Zambrowskiego należy brać pod uwagę fakt, że takie przekazanie drogi – zmiana jej kategorii na wyższą skutkować będzie zmniejszeniem naszej subwencji. Nawet jeżeli będzie pozytywna decyzja Zarządu Województwa w tej sprawie nie mamy żadnych gwarancji, że na tym odcinku będą czynione jakieś inwestycje. Aktualnie odcinek tej drogi jest w stanie średnim i nie wymaga znacznych nakładów. W ubiegłym roku zostały wykonane pewne naprawy i równanie poboczy. Przed kilkoma laty zostało wprowadzone ograniczone nośności, co zapobiegło dalszej degradacji przez samochody ciężarowe z lokalnej żwirowni. Na pewno most wymaga remontu, ale to duże koszty. Trzeba rozważyć czy nie stracimy na tym, ponieważ zmiana kategorii tej drogi na wyższą skutkować będzie zmniejszeniem naszej subwencji.

   

  Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu– odcinek, o który wnioskuje Starosta Zambrowski ma długość ponad 13 km, wobec tego zmniejszenie subwencji będzie wynosić ponad 109.000,00 zł rocznie.

   

  Lech Marek Szabłowski – samorząd województwa mocno jest zaangażowany w inne inwestycje drogowe na ziemi łomżyńskiej i nie mamy co się łudzić, że w najbliższych latach będzie inwestycja Zarządu Województwa na tym odcinku drogi.

   

  Z kolei członkowie Zarządu postanowili negatywnie ustosunkować się do zmiany kategorii dróg do kategorii dróg wojewódzkich.

   

  Ad.13 1) W sprawach różnych Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Śniadowo, powiat łomżyński w zasadzie jest kwestią formalną, ponieważ dotyczy planów inwestycyjnych Gminy Śniadowo, która prawdopodobnie będzie chciała poprawić jakość nawierzchni na tych odcinkach, wobec czego nie ma podstaw, aby w tej sprawie wydać negatywną opinię.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Śniadowo, powiat łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/248/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  2) Wicestarosta – poinformował, że aktualnie sytuacja dotycząca możliwości dofinasowania inwestycji z tzw. schetynówek nie jest zbyt dobra, ponieważ kwoty w przetargach są wyższe niż przewidywano. Np. miasto Łomża i powiat sokólski otrzymały pełne dofinasowanie swoich inwestycji. Ponadto Gmina Rajgród trzykrotnie ogłaszała przetarg i ceny nie uległy zmniejszeniu. Jest szansa, aby Wojewoda przesunął środki do 5 % puli z inwestycji na drogach gminnych, na co nie jest wymagana zgoda Ministra.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 71-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 24 maj 2017 08:52
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 08:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 344 razy