BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu na 2005 rok
UCHWAŁA NR XVIII / 104 / 04
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia: 01 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu powiatu w wysokości 13.698.890 zł, w tym:
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na kwotę: 1.371.000 zł,
-dochody związane z realizacją zadań powierzonych oraz wspomaganych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę: 238.904 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 3
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 14.962.504 zł, w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na kwotę 1.371.000 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań powierzonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
na kwotę: 377.478 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 3
3) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .
4) źródło pokrycia w całości deficytu powiatu w wysokości – 1.263.614 zł ze środków nadwyżek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

§ 3. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie - 581.799 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w kwocie - 59.599 zł,
2) rezerwę celową w kwocie - 522.200 zł, w tym na pokrycie:
- nagród Starosty dla nauczycieli – 7.200 zł,
- wkładu własnego przy ewentualnej realizacji remontów budynków Internatu i Zespołu Szkół w Marianowie (90.000 zł) oraz przebudowy dróg powiatowych (425.000 zł) w ramach programów dotowanych ze środków ZPORR, bądź przez budżet państwa.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 376.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.114.700 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.000 zł, wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.114.700 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie „0” zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
2) plan przychodów środków specjalnych w kwocie 418.800 zł oraz wydatków w kwocie 428.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
3) dotacje dla powiatowych instytucji kultury w łącznej kwocie 85.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
4) dotacje dla innych podmiotów publicznych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.007.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się:
1) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 620.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 730.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 75.000 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie - 133.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą Załącznik Nr 12.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia oraz na wydatki inwestycyjne) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 9.
1) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 3.600.000 zł,
2) ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł,
3) ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 250.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu,
2)zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 2,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński


Pliki do pobrania:

 • Zał. 1 Data dodania: 16 gru 2004 10:53
 • Zał. 2 Data dodania: 16 gru 2004 10:53
 • Zał. 3 Data dodania: 16 gru 2004 10:54
 • Zał. 4 Data dodania: 16 gru 2004 10:55
 • Zał. 5 Data dodania: 16 gru 2004 10:56
 • Zał. 6 Data dodania: 16 gru 2004 11:01
 • Zał. 7 Data dodania: 16 gru 2004 11:01
 • Zał. 8 Data dodania: 16 gru 2004 11:01
 • Zał. 9 Data dodania: 16 gru 2004 11:02
 • Zał. 10 Data dodania: 16 gru 2004 11:02
 • Zał. 11 Data dodania: 16 gru 2004 11:02
 • Zał. 12 Data dodania: 16 gru 2004 11:03
Data powstania: czwartek, 16 gru 2004 10:21
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2004 12:40
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 4062 razy