BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 stycznia 2005 roku w sali konferencyjnej. Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4 odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. Początek sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu powiatu łomżyńskiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Śniadowo w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
13.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.

Przewodniczacy Rady
Henryk Kłosiński
Data powstania: wtorek, 4 sty 2005 12:28
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2005 12:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2005 14:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1473 razy