BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. Początek sesji o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego  w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,                             Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                 

         Przewodniczący Rady

               Jarosław Kulesza

Data powstania: środa, 14 cze 2017 09:57
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 10:01
Data edycji: środa, 14 cze 2017 15:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 09:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 484 razy
Ilość edycji: 1