BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nabór na stanowisko Pomoc administracyjna - Doradca Kariery

 Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy:

 1) pomoc administracyjna – Doradca Kariery na potrzeby projektu pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,

 2) pomoc administracyjna – Doradca Kariery na potrzeby projektu pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”.

 Wymiar czasu pracy: 2 etaty, przy czym 1 osoba: ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

 Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 08.2017 – 30.06.2020.

 Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 Planowany czas pracy: w poniedziałki 10.00 – 18.00, wtorki - piątki 7.30 – 15.30.

 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do  zatrudnienia na danym stanowisku:

 1) wykształcenie minimum średnie,

 2) biegła znajomość obsługi komputera środowiska Windows i Internetu, korzystanie z poczty    elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań,

 3) znajomość Bazy Usług Rozwojowych,

 4) znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata  2014 – 2020,

  5) co najmniej rocznej doświadczenie zawodowe,

 6) doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach  współfinansowanych ze środków UE,

  7) skrupulatność i dokładność,

  8) dążenie do rozwiązywania problemów na drodze rozmów i konfrontacji,

  9) umiejętności interpersonalne.

 Kwalifikacje dodatkowe:

 - doświadczeniei kwalifikacje zawodowe przydatne do wykonywania pracy na stanowisku Doradcy Kariery  np.: kursy, szkolenia, studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego, udział w realizacji projektów  związanych ze świadczeniem usług doradcy itp.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wstępne rozpoznanie potrzeb  potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.
 2. Konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy.
 3. Rozmowa i wyszukiwanie  „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie.
 4. Przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. Podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi).
 6. Wszelkie inne prace powierzone przełożonego.

Na potrzeby realizacji wsparcia przez Doradcę kariery będzie prowadzona karta doradcza z przeprowadzonego doradztwa kariery i będzie dokumentowała wymieniony powyżej zakres udzielonej   pomocy.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna – Doradca Kariery” w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w pokoju nr 301 w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip w zakładce: Informacje o naborze.

Data powstania: piątek, 28 lip 2017 08:51
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2017 09:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 11:15
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 6442 razy