BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XXVI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 21 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.25.

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Chojnowskiego oraz radnego Kazimierza Polkowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła o wprowadzenie po punkcie nr 10 dodatkowego tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego tematu.

 

W zarządzanym głosowaniu zmiana porządku obrad została przyjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Radyogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

   

  Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

   

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXV-ej Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

   

  Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radny Jan Kuczyński – zwracam się z wnioskiem o remont skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Czarnocką (koło Mleczarni). Co miesiąc przyjeżdża ekipa 6 pracowników i na krótko jest poprawa, jednak należy to zrobić kompleksowo i nie tracić środków na comiesięczne remonty. Wg uzyskanych informacji od pracownika ZDP nie potrzebny jest projekt na ten remont. Nasz biedny powiat nie stać na to, aby wyrzucać środki co miesiąc na takie remonty.

   

  Ponadto chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie środków na modernizację odcinka Kalinowo – Drozdowo. Wójt Gm. Piątnica gwarantował dofinansowanie w tym zakresie. Można to zabezpieczyć ze środków, które zostały zaplanowane na inwestycje, które nie uzyskały aprobaty.

  Kolejny mój wniosek to remont na odcinku od mostu im. Hubala do ul. Włościańskiej.

   

  Ponadto odwodnienie w m. Olszyny. Proszę o interwencję w tej sprawie.

   

  Z kolei w m. Kobylin konieczne jest rozwiązanie kwestii remontu drogi przez wieś.

   

  Także składam wniosek o remont odcinka drogi w kierunku m. Motyka oraz odcinka drogi Guty – Kokoszki.

   

  Radny Antoni Włodkowski – zwracam się z wnioskiem o remont mostu w m. Motyka – przed żniwami, ponieważ jest to duże utrudnienie dla rolników.

   

  Wobec braku innych zapytań i interpelacji Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 15.

   

  Ad.6 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiłasprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok. Z kolei objaśniając stwierdziła, że budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.897.043,97 zł, w tym dochody bieżące 30.345.514,89 zł a dochody majątkowe 2.551.529,08 zł. Wydatki budżetu powiatu wyniosły 31.569.103,74 zł, w tym wydatki bieżące 27.464.031,74 zł a wydatki majątkowe 4.105.072,00 zł. Wskaźniki realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2016 r. wskazują na bezpieczny poziom realizacji zadań bieżących: dochody bieżące 100,83% planu, wydatki bieżące 94,05%. Realizacja zadań majątkowych przedstawiała się następująco: dochody majątkowe 93,03% oraz wydatki majątkowe 85,13%. Realizacja budżetu pozwoliła na zachowanie płynności finansowej w całym okresie sprawozdawczym.

  W okresie 2016 r. nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. odbywały się zgodnie z założonym harmonogramem. Koszty obsługi zadłużenia w 2016 r. wyniosły 20.917,60.

  Nadwyżka środków obrotowych za 2016 r. wyniosła 2.881.483,15 zł. Oznacza to, iż przy planowaniu i wykonaniu dochodów oraz wydatków bieżących została zachowana zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

  Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2016 polegały na:

 1. zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin;

 2. wprowadzeniu do realizacji zadania współfinansowanego środkami z UE „Pendolino do zatrudnienia”;

 3. odstąpieniu od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,000 do km 2+800,00, gm. Śniadowo”;

 4. odstąpieniu od realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o łącznej długości 1,36463 km gm. Nowogród”;

 5. odstąpieniu od realizacji zadania „Most Stanisławowo gm. Zbójna”;

 6. otrzymaniu dotacji na zadania remontowe: „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. II Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode w km 0+015 – 1+230”;

  Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2016 r. zaplanowano na poziomie 2.679.657,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 940.810,00 zł. Ostatecznie w wyniku działań podjętych w trakcie roku budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.327.940,23 zł.

  Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2016 r. wynosi 2.881.483,15 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2015 r. (2.216.668,71 zł) nadwyżka operacyjna wzrosła o 664.814,44 zł, co stanowi wzrost o 29,99 %.

  Środki uzyskane z wpływów na podstawie ustawy o ochronie środowiska, które nie zostały zagospodarowane w całości w budżecie 2016 roku w kwocie 590.819,00 zł, przeznaczone będą jako środki celowe na wydatki związane z ochroną środowiska.

   

  Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji o wykonaniu budżetu powiatu za 2016 rok.

   

  Radny Andrzej Biedrzycki – poinformował, że opinia Komisji z dnia 5 czerwca 2016 o wykonaniu budżetu powiatu za 2016 rok jest następującej treści: „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 roku po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty i Skarbnika, a także po zapoznaniu się z uwagami innych komisji, stwierdziła co następuje:

  Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości 32.625.527,00 zł. Dochody wykonano                  w wysokości 32.897.043,97 zł, co stanowi 100,83 % planu.

  Dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 310.034,36 zł tj. 101,67 % planu.

  Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w trakcie roku przewidywał wydatki ogółem w wysokości 33.566.337,00 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 31.569.103,74 zł, co stanowi 94,05 % planu.

  Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Powiatu na poziomie 4.822.244,00 zł, co stanowi 14,37 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 4.105.072,00 zł, co stanowi 85,13 % planowanych wydatków na inwestycje.

  Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 28.744.093,00 zł, zrealizowano je w wysokości 27.464.031,74 zł, co stanowi 95,55 % planu wydatków bieżących.

  Środki o wartości 73.567,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2017 roku, jako wydatki niewygasające.

  Wydatki poniesione na realizację zadań własnych stanowiły 73,85 % ogółu wydatków, natomiast 16,62 % to wydatki na realizację zadań zleconych oraz 9,53 % stanowią wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

  Budżet Powiatu za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.327.940,23 zł.

  Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2016 r. wynosi 2.881.483,15 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2015 r. nadwyżka operacyjna wzrosła o 23 %.

  W 2016 r. Powiat nie zaciągnął kredytu długoterminowego. Koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach ubiegłych wyniosły - 20.917,60 zł.

  Należności wymagalne na koniec 2016 roku wynosiły 6.210,82 zł. W stosunku do tych należności zostały podjęte działania windykacyjne.

  Powiat na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

  Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok i Informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

  Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się:

  bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 3.931.193,75 zł.- wykazujący wynik z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok w kwocie 1.327.940,23 zł,

  łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 65.692.406,16 zł,

  łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.714.690,23 zł,

  łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od  1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stan funduszu na koniec roku w wysokości 57.389.344,89 zł.

  Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmuje dane dotyczące własności i innych praw majątkowych Powiatu Łomżyńskiego (łącznie z powiatowymi osobami prawnymi), które są w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość brutto majątku komunalnego wynosi 97.595.722,98. W stosunku do 2015 r. ogólny stan mienia wzrósł o kwotę 4.572.695,25. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2016 r. wyniosły 310.034,36 zł.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, przedłożone informacje dają podstawę do pozytywnej oceny realizacji budżetu Powiatu za 2016 rok oraz wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (kopia ww. opinii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z Uchwałą RIO z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok, została podjęta 14-ma głosami „za”, i 1-ym głosem wstrzymującym się, przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/141/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Następnie Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z Uchwala RIO z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego za 2016 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Radny Andrzej Biedrzycki – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji z dnia 5 czerwca 2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2016 rok (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, została podjęta 14-ma głosami „za”, i 1-ym głosem wstrzymującym się, przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/142/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany wprowadzone  w Wieloletniej Prognozie Finansowej to:

 1. Zmiany dochodów bieżących i majątkowych wynikają ze zmian kwot przyznanych dotacji.

 2. Zmiany kwot wydatków wynikają ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

 3. Zwiększeniu uległa kwota deficytu budżetowego, co pociąga za sobą zmianę wysokości przychodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

 4. Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu bankowego. Planowany deficyt budżetowy zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

 5. Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu w latach 2017-2020.

 6. Zmianie ulega finansowanie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

 7. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zostaną zachowane wszystkie wymagane relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto zmiany, które mają być wprowadzane autopoprawką w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wniosku ZDP w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300 oraz wydatków majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300, o kwotę 183.726,00 zł. Kwestia ta wynika ze zwiększenia dotacji od Gminy Śniadowo z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo  w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/143/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w załączniku Nr 1 Dochody bieżące – zadania własne zawiera zmiany zmian w planie tych dochodów, w tym:

- rozdział 60014 +115.000,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od:

- Gminy Wizna (100.000,00 zł) z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1964B Janczewo – Bronowo oraz

- Gminy Miastkowo (15.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1953B w Miastkowie;

- rozdział 60078 + 355.326,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od Gminy Jedwabne z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1931B Karwowo – Wszebory,

- rozdział 85395 – przeniesienia w planie Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą końcowego rozliczenia projektu pn. „Pendolino do zatrudnienia”,

- rozdział 85406 + 46,00 zł – zwiększenie środków finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży z tytułu wpływu z terminowego przekazywania podatku.

Dochody majątkowe – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym:

- rozdział 60014 +13.750,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży tytułem zwiększenia dotacji od Gminy Piątnica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JN101028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową Nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe;

- rozdział 60014 + 58.284,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od:

- Gminy Wizna (42.696,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B w miejscowości Srebrowo”;

- Gminy Zbójna (15.588,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1889B w miejscowości Dobry Las;

- rozdział 60014 + 183.726,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu zwiększenia dotacji od Gminy Śniadowo z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym:

- rozdział 60014 +115.000,00 zł, w tym przeniesienie środków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (20.000,00 zł), zlecenia podziału nieruchomości prywatnych zajętych częściowo pod drogi powiatowe: 1937B, 1963B, 1947B i 1908B (32.000,00 zł) oraz wynajmu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży (50.000,00 zł);

   oraz + 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1953B w Miastkowie (15.000,00 zł) oraz wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1964B na odcinku Janczewo – Bronowo (100.000,00 zł);

- rozdział 60078 +734.610,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1931B na odcinku Karwowo – Wszebory,

- rozdział 75702 – 37.000,00 zł zmniejszenie odsetek w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu,

- rozdział 85395 – przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotyczą końcowego rozliczenia projektu pn. „Pendolino do zatrudnienia”.

Wydatki majątkowe – zadania własne. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym:

- rozdział 60014 + 7.331,57 zł, w tym: - 5.000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego  w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów” oraz + 12.331,57 zł udzielenie dotacji dla Gminy Przytuły na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (2.250,90 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kubra Przebudówka – Wagi (6.949,50 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przytuły (730,17 zł);

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Supy (2.401,00 zł);

- rozdział 60014 + 183.726,00 zł zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z tytułu przekazania dotacji od Gminy Śniadowo na sfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590 mb.”

- rozdział 63003 + 42.128,00 zł na zwiększenie środków w planie Starostwa Powiatowego w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.2.23.2015 z dnia 23 października 2015 roku za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Stara Łomża Nad Rzeką.

Załącznik Nr 3„Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w pozycjach nr:

1, 2, 3, 6, 11, 14 – zmiana źródła finansowania zadań z kredytu na środki własne,

14 – zmiana wartości zadania – 5.000,00 zł,

18 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 42.128,00 zł,

19 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.250,90 zł,

20 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 6.949,50 zł,

21 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 730,17 zł,

22 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 2.401,00 zł,

23 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 183.726,00 zł.

Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” – zmiany wynikają podwyższenia planowanego deficytu oraz odstąpienia od zaciągnięcia kredytu i wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych     w 2017 r.” – do załącznika wprowadzono cztery nowe pozycje dotacji celowej: 15, 16, 17 i 18 na łączna kwotę 12.331,57 zł i dokonano zwiększenia dotacji bieżącej w projekcie pn. „Pendolino do zatrudnienia”.

Załącznik Nr 6 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 r.” – załącznik zaktualizowany po wprowadzeniu zmian uchwałą zarządu – zwiększenie dotacji dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach.

Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2 017 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – dokonano przeniesień w planie wydatków w projekcie pn. „Pendolino do zatrudnienia” w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Natomiast zmiany, które mają być wprowadzane autopoprawką w projekcie budżetu na 2017 rok także wynikają z wniosku ZDP w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300 oraz wydatków majątkowych – rozdz. 60014 paragraf 6300, o kwotę 183.726,00 zł.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK– przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Podsumowując dodała, że dotyczy on projektu zintegrowanego, który będzie realizowany przez Miasto Łomża (Lider) w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Powiat Łomżyński deklaruje zabezpieczyć w budżecie projektu na lata 2017 – 2020 wkład własny w formie rzeczowej w ramach realizacji projektu – będzie to biuro projektu. Reasumując dodała, że głównym celem tego projektu będzie uzyskanie konkretnych kwalifikacji przez uczestników.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Objaśniając dodała, że aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” to projekt, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – priorytet II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Realizacja 1 sierpnia 2017- 31 marca 2019. Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy i zaktywizowanie 50 osób spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy  przed przystąpieniem do projektu , przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na tworzenie działalności gospodarczej. Dotyczy osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża oraz powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i grajewskiego. Miasto Łomża – lider jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w Projekcie: szkolenia przygotowujące do zakładania działalności gospodarczej; dotacje na założenie działalności gospodarczych; wsparcie pomostowe. Powiat Łomżyński – Partner jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie: doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe dla 40 osób – dostosowane do indywidualnych potrzeb, rozwijające kompetencje, przebranżawiające, realizowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem   i kończące się nabyciem kwalifikacji lub kompetencji. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 858 496,40 PLN w tym dla Powiatu Łomżyńskiego 143.500,00 zł. Wkład własny do projektu stanowić będzie wkład rzeczowy tj. udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu – na doradztwo zawodowe i psychologiczne, ok. 5000 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4 „Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/146/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – poinformowała, że w związku z tym, że okazało się, iż są środki zaplanowane w Wydziale PRiK na ufundowanie nagrody w ramach corocznego Festiwalu „Teatr w walizce” nie zachodzi potrzeba przeniesienia środków z rezerwy. Stąd też proponowana jest zmiana uchwały.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwałazmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wynika z kończącej się kadencji tej Komisji. Wobec tego Zarząd Powiatu proponuje oddelegować do tej Komisji na nową kadencję radnego Adama Zaczka, który dotychczas pracował w tym zespole. Ponadto zgłoszony został radny Jacek Nowakowski, którego proponuje oddelegowanie Dyrektor PCPR w ramach tej jednostki, ponieważ sam rezygnuje z uczestnictwa w pracach Komisji. Wobec tego Zarząd dodatkowo proponuje oddelegować radnego Tomasza Chojnowskiego – jako przedstawiciela Rady Powiatu.

 

Radny Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja zwróciła uwagę, że osoby proponowane do prac w tej Komisji powinny być konsultowane wcześniej z członkami Komisji. Mimo to Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady mając na względzie powyższe zapytał czy są inni chętni radni do prac w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Nikt z radnych nie zgłosił dodatkowo żadnej kandydatury.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwaław sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta 14-ma głosami „za”, i 1-ym głosem wstrzymującym się, przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad.14 Marcin Pieńkowski – Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku. Objaśniając poinformował, że istotne zmiany, poprawiające pozycję konsumenta  a także wspomagające działalność przedsiębiorców weszły w życie w roku bieżącym, które dotyczą wprowadzenia dodatkowych instytucji polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dotychczas polubowny sposób rozwiązywania sporów konsumenckich w naszym kraju jest mało rozpowszechniony, ale dzięki wchodzącym 10 stycznia w życie przepisom powinno się to zmienić. Nowe regulacje będą mieć istotny wpływ na podmioty rynku gospodarczego i ich klientów. Instytucje te będą musiały informować klientów o sposobach pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów. Ustawa o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ma zastosowanie do rozwiązywania sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Przepisy wdrażają regulacje unijnej dyrektywy ADR, której celem jest wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich takich samych procedur, które pomagają pozasądowo rozstrzygać konflikty. Przedsiębiorcy na swoich stronach internetowych i w zawieranych umowach będą musieli wskazać konsumentom, który podmiot ADR jest dla nich właściwy. Ponadto w przypadku negatywnej odpowiedzi na reklamacje przedsiębiorca będzie musiał wskazać, czy godzi się na postępowanie polubowne, czy nie. Brak takiej deklaracji ma automatycznie oznaczać zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Np. podmiot rynku finansowego musi przystąpić do postępowania, jeśli tylko konsument złoży taki wniosek. Przepisy zakładają, że sprawa powinna zostać rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji od obu stron.  Co istotne, ustawa dotyczy wszystkich elementów sektora gospodarki, Przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do wymogów informacyjnych. Nowe przepisy zobowiązują je do podawania na stronach internetowych czy w ogólnych warunkach umów adresów stron internetowych właściwych dla nich podmiotów rozwiązujących takie spory. Postępowanie i jego rezultat będą objęte klauzulą poufności. W sprawozdaniach będzie mogła się znaleźć wyłącznie informacja o ogólnej liczbie postępowań czy ich wynikach, bez wskazywania jednostkowej sprawy. Nowe regulacje wprowadzają również innowacyjny sposób rozwiązywania sporów, czyli przez internet. To spowoduje, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do tego, aby podawać na swoich stronach internetowych oraz w ogólnych warunkach umów i w ofertach adres do specjalnie utworzonej platformy, której celem jest ułatwianie klientom składanie wniosków o rozwiązanie sporu. Pozasądowe rozstrzygnięcia sporów są znacznie tańsze i krótsze od tych, które trafiają do sądów. Takie narzędzie doceniają Europejczycy - wedle danych Komisji Europejskiej 70 proc. osób korzystających z polubownego rozwiązywania sporów jest z niego zadowolonych. W Polsce takie rozwiązanie jest jednak stosowane rzadko, brakuje też powszechnej wiedzy o tej metodzie. Widać jednak rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi.  Reasumując, analogicznie do poprzednich lat, mieszkańcy powiatu mogą swoje problemy zgłaszać bezpośrednio w biurze Rzecznika, bądź drogą elektroniczną ze strony internetowej powiatu łomżyńskiego. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego mieści się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, II piętro, pokój nr 302.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.15 Przewodniczący Rady – przypomniał, żew punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono kilka interpelacji. Wobec tego poprosił Panią Starostę o ustosunkowanie się do złożonych ustanie interpelacji.

 

Elżbieta Parzych – odnosząc się do zapytań i interpelacji oraz wniosków radnego Jana Kuczyńskiego poinformowała, że wniosek dotyczący ul. Fortecznej w Piątnicy jest zasadny, jednak znajdujące się tam skrzyżowanie wymaga kompleksowego podejścia. Gruntowny remont był rozważany przez Zarząd Powiatu, który uznał, iż należy te zadanie zlecić na zewnątrz, co skutkuje koniecznością opracowania projektu. Wobec tego zadanie te zostało zaplanowane  w przyszłym roku.

Natomiast wniosek dotyczący drogi przez m. Kalinowo to zostało uzgodnione, że zadanie te będzie składane do Narodowego Programu PDL. Szkoda, że wcześniejszy wniosek do tego programu nie uzyskał wymaganej punktacji do dofinansowania, co wynikało z tego, że Rząd RP zmniejszył pulę środków na te zadania.

Odcinek drogi od mostu im. Hubala, to zostało uzgodnione z Wójtem Gm. Piątnica o wspólnej realizacji tego zadania.

Jeżeli chodzi o m. Kobylin, to jest zasadne przebudowanie tego odcinka drogi, jednak nie ma możliwości złożenia tego odcinka do żadnego z programów, natomiast Powiatu nie stać na sfinansowanie tego zadania.

Odnosząc się do mostu w m. Motyka, to zwrócę się z tym tematem do Dyrektora ZDP.

 

Radny Jan Kuczyński poinformowała, że wg specjalistów z ZDP nie jest konieczne opłacanie projektu, ponieważ systemem gospodarczym można wyremontować skrzyżowanie na ul. Fortecznej w Piątnicy.

 

Elżbieta Parzych – stwierdziła, że dotychczasowe prace remontowe realizowane w ramach własnych sił ZDP nie przyniosły rezultatu długofalowego i stąd też konieczne jest wykonanie kosztorysu i projektu i z kolei zwrócenie się do Wójta z wnioskiem o podpisanie porozumienia. Wg naszej oceny te skrzyżowanie w m. Piątnica – od strony Mleczarni wymaga kompleksowego rozwiązania, czyli konieczne jest wykonanie projektu technicznego.

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że odcinek drogi Śniadowo – Nowogród wymaga pilnej przebudowy. Jest to trasa, po której ruch jest bardzo duży, ponieważ stanowi to obwodnicę Łomży dla pojazdów tranzytowych. Natomiast stan techniczny tej drogi na pewnych odcinkach jest fatalny.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – poparł zdanie przedmówcy. Podkreślił przy tym, że ww. odcinek drogi ma szczególne znaczenie dla rozwoju powiatu i jest to droga powiatowa           o największym natężeniu ruchu, przy tej drodze znajduje się wiele terenów inwestycyjnych.

Wobec tego zwrócił się do Zarządu Powiatu o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie powiatu.

 

Radny Andrzej Piotrowski – uznał, że wszystkie drogi w powiecie łomżyńskim powinny być podobnie traktowane i faworyzowanie jakichś wybranych odcinków będzie prowadzić jedynie do konfliktów.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.15 W wolnych wnioskach Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński jeszcze raz podziękowała za udzielenie absolutorium i zaprosiła wszystkich zebranych na uroczysty obiad.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.16 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

                         

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 11:09
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 11:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 293 razy