BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B
w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 11.09.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK – PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 217.974,76 zł

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji

Łączna liczba punktów

1

PROBRUK

Barbara Mściwujewska

Siemień Nadrzeczny 16A

18-400 Łomża

220.355,66 zł

59,35

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

99,35

2

BIK – PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

217.974,76 zł

60

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

3

ZAKŁAD DROGOWY „KALIF”

ul. Kalinowa 31

18-400 Łomża

217.991,67 zł

59,99

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

99,99

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 10:57
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 20 wrz 2017 10:58
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 177 razy