BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

 

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży                            

ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

 
1. Wymagania niezbędne:                 

                                   

1)      wykształcenie wyższe,

2)      minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi,

4)      znajomość przepisów:

           - ustawy o drogach publicznych,

           - ustawy o finansach publicznych ,

           - ustawy o samorządzie powiatowym,

           - ustawy „prawo zamówień publicznych”,

           - aktów wykonawczych do w/w ustaw.

5)      obywatelstwo polskie,

6)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1)      wykształcenie o specjalności z zakresu drogownictwa,

2)      umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,

3)      doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz w prowadzeniu i realizacji projektów unijnych,

4)      komunikatywność i zdolność negocjowania,

5)      odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

6)      odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

           

Realizacja zadań ustawowych Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi,

a w szczególności:

 

1)      kierowanie bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,

2)      pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników  i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

3)      realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych w ramach otrzymanych środków finansowych,

4)      opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji,

5)      podejmowanie działań w celu pozyskiwania i wykorzystania środków, w tym finansowanych ze środków unijnych,

6)      kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych,

7)      planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki,

8)      przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

9)      przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Powiatu dotyczących dróg powiatowych,

10)  zawieranie umów oraz porozumień,

11)  koordynacja działań powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej,

12)  wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących zakresu działalności Zarządu Dróg Powiatowych,

13)  pełnienie funkcji inwestora,

14)  występowanie do Starosty Łomżyńskiego z wnioskami w sprawach należących do zakresu działania Zarządu.

 

4. Informacja o warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:        

1)      miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30,

2)      stanowisko mieści się na parterze budynku,

3)      pełny wymiar czasu pracy,

4)      praca administracyjno-biurowa,

5)      praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,

6)     kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,

7)     budynek nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.                                  

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za

     zgodność z oryginałem,

4)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

5)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska lub oświadczenie kandydata,

9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

10)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy   o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

11)  pisemna ramowa koncepcja funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w zakresie realizacji bieżących zadań jednostki.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2017r. do godz. 15:30 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu

 

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, II piętro, pokój nr 301 – Wydział Organizacyjny i Kadr.

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Organizacyjny i Kadr ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,poz.902)”.

 

8. Informacje dodatkowe:

 W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przeprowadzi Komisja powołana Uchwałą Nr 80/283/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 23 października 2017 roku o godz. 1000

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 ( pok. 304 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kaczmarczyk– Podinspektor, tel. (086) 215 69 69.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 października 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży- pokój nr 308.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Łomża, 09 października 2017 roku

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 12:42
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 12:55
Data edycji: czwartek, 12 paź 2017 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 gru 2017 12:19
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 964 razy
Ilość edycji: 2