BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81

odbędzie się w dniu 11 października 2017r. (środa) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 80-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizację projektu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznająca Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/ akademickim 2017/2018.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży- Pani Joannie Dardzińskiej- Mądry.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 11. Sprawy różne.

Data powstania: wtorek, 10 paź 2017 10:55
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2017 10:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 09:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 165 razy