BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Określenie stanowiska urzędniczego:

 

Podinspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Łomży w wymiarze 1 etatu.

 

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:


1.Wymagania niezbędne:             

                                   

 1. wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: administracja, prawo)
 2. znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce:
 • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
 • Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
 • Ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Ustawy o pracownikach samorządowych
 • aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • 3. biegła umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość systemu Pojazd/Kierowca/CEPiK,
 • 4.obywatelstwo polskie,
 • 5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 6.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie i umiejętności w zakresie rejestracji pojazdów,
 2. umiejętność okazywania poszanowania interesanta,
 3. umiejętność pozytywnego podejścia do interesanta,
 4. umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu, w tym m.in.:

 1. prowadzenie spraw rejestracji pojazdów związanych z obsługą interesantów, wydawaniem lub zwrotem dowodów i tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie pojazdów, czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
 2. wydawanie pozwoleń czasowych oraz tablic tymczasowych, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,
 3. weryfikacja wniosków i dokumentów przedkładanych przez właścicieli pojazdów przy ich rejestracji, przyjmowanie oświadczeń w przypadkach określonych przepisami,
 4. wydawanie skierowań na przeprowadzenie badań technicznych pojazdu,
 5. zamawianie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego,
 6. dokonywanie niezbędnych wpisów w kartach pojazdów wydawanych przez producentów, importerów oraz organy rejestrujące,
 7. wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu,
 8. wpis i wykreślanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu,
 9. zamawianie wtórników karty pojazdu oraz nowych kart w przypadku braku wolnych miejsc na dokonywanie wpisów w karcie dotychczasowej,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zatrzymania dowodów rejestracyjnych,
 11. korespondencja z innymi organami rejestracyjnymi w sprawach związanych z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów,
 12. udzielanie właściwym organom informacji z ewidencji pojazdów,
 13. prowadzenie niezbędnych rejestrów i kompletowanie dokumentów,
 14. prowadzenie komputerowej ewidencji pojazdów,
 15. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję,
 16. obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych z zakresu komputerowego systemu ewidencji pojazdów,
 17. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,
 • kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

           

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,
 • stanowisko pracy mieści się na parterze budynku,
 • budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności również dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy),
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów

1)  List motywacyjny,

2)  Curriculum Vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska lub oświadczenie kandydata,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Organizacyjny i Kadr ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji”.

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,poz.902)”.

 

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2017r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

VII.  Informacje dodatkowe:

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 ( pok. 304 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Podinspektor, tel. (086) 215 69 69.

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży- pokój nr 308.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane  w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży przez okres 3 miesięcy, a w przypadku ich nieodebrania zniszczone komisyjnie.

 

 STAROSTA

Elżbieta Parzych

Łomża, 02 listopad 2017 rok

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 lis 2017 14:36
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2017 14:39
Data edycji: czwartek, 2 lis 2017 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lis 2017 08:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 383 razy
Ilość edycji: 2