BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża ogłasza:

Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:"Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży"

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNEIJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie ustug w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław za cenę 429.604,56 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset cztery 56/100 złotych).

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: co najmniej 10 osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie personelu: co najmniej 5 osób, które w okresie ostatnich 3 lat wykonywały lub wykonują więcej niż 1 usługę sprzątania obiektów użyteczności publicznej.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone 2 (dwie) oferty.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, najwyższą liczbę punktów uzyskała oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę IMPEL CLEANING Sp. zo.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław: cena oferty: 429.604,56 zł brutto,

- zatrudnienie osób niepełnosprawnych: co najmniej 10 osób niepełnosprawnych,

doświadczenie personelu: co najmniej 5 osób, które w okresie ostatnich 3 lat wykonywały lub wykonują więcej niż 1 usługę sprzątania obiektów użyteczności publicznej,

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące kryteria oceny ofert:

KRYTERIUM

WAGA KRYTERIUM

MAX ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM

Cena

60%

60

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20%

20

Doświadczenie personelu

20%

20

 

 

 

 

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 98,94

punkty.

Zestawienie i ocena złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium CENA

Ilość pkt w kryterium ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ilość pkt w kryterium DOŚWIADCZENIE PERSONELU

RAZEM

ilość

punktów

1

IMPEL CLEANING Sp. zo.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław

58,94

20

20

98,94

2

S4H Spółka z o.o.

ul. Marii Zientary - Malewskiej 24B 10-302 Olsztyn

60

10

20

90

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.

 

 

 

Podpisał

DYREKTOR

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej mgr inż. Stanisław Studencki

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 11:25
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 11:53
Data edycji: piątek, 10 lis 2017 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2017 08:24
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 185 razy
Ilość edycji: 1