BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579), art. 44 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077)

ROZEZNANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

 Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579), art. 44 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077)

 

oraz Zarządzenia nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi       i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

           

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Opracowanie winno zawierać :

 

 1. Projekt aranżacji pomieszczenia wraz z wizualizacją (pokój na parterze budynku o powierzchni 34,15 m² z 5 stanowiskami obsługi interesantów oraz korytarz stanowiący poczekalnię)
 2. Wykaz oferowanych mebli i wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami lub innymi materiałami pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych rozwiązań.
 3. Projekt aranżacji winien być wykonany w taki sposób, aby było możliwe załączenie tego opracowania do dokumentacji zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli dla Starostwa Powiatowego.
 4. W pomieszczeniu biurowym z uwagi na to, iż stanowi ono miejsce obsługi interesantów winny się znaleźć meble dla pracowników (biurka), z drugiej strony biurka - stoliki         i krzesła dla interesantów oraz szafy biurowe na ścianach.
 5. Projekt instalacji elektrycznej, uwzględniający rozmieszczenie punktów oświetleniowych (uwzględniając przepisy BHP), a także gniazdek elektrycznych i łączy internetowych.
 6. Przygotowanie kompletu rysunków technicznych niezbędnych do realizacji projektu, zawierających :
 7. a) aranżację pomieszczeń w postaci rzutu poziomego,
 8. b) aranżację oświetlenia – usytuowanie wszystkich punktów świetlnych na ścianach i sufitach oraz rozplanowanie gniazdek elektrycznych i włączników światła           w postaci rzutu poziomego i widoków ścian,
 9. c) rozmieszczenie punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej w postaci rzutu poziomego,
 10. d) rozkład płytek podłogowych, wykładzin w postaci rzutu poziomego
 11. e) rozkład płytek ściennych w postaci rzutu poziomego
 12. f) widoki i przekroje ścian z kompletnym wyposażeniem, kolorystyką i doborem materiałów: tapeta, okładzina kamienna, drewno, forniry itd.
 13. g) szczegółowy projekt zabudowy szaf lub mebli
 14. h) rysunki wykonawcze mebli na wymiar : meble biurowe
 15. i) spis elementów wyposażenia wnętrz: meble, oprawy oświetleniowe, okładziny ścienne i podłogowe.

     

Wykonawca może złożyć kilka propozycji wizualizacji umeblowania w/w pomieszczenia biurowego.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie ma być wykonany przedmiot zamówienia. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt własny Wykonawcy, w terminie uzgodnionym       z Zamawiającym przy współudziale Pani Anny Wrona – podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

 1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto - 100 %.
 2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

 1. Pani Anna Wrona - Podinspektor, tel. 86 215-69-69.

 

 1. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godz. 10.00 w Kancelarii (pokój 301) lub w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@powiatlomzynski.pl lub faxem na nr 86 215-69-04.
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 1 gru 2017 14:16
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2017 14:44
Data edycji: środa, 6 gru 2017 10:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 08:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 193 razy
Ilość edycji: 1