BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 85/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopad 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 1000. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

4.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

5.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 84-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
 4. Propozycja podziału środków między Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Drozdowie  i Wiźnie dotowane przez Powiat Łomżyński.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy        o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 10. Sprawy różne:
 • Rozparzenie wniosku ZDP dotyczącego przejęcia działek w m. Stare Szabły gm. Śniadowo,
 • Rozparzenie wniosku ZDP dotyczącego przyznania kwoty 50.000,00 zł na zakup soli drogowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego (…)

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  84-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 84-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK poinformowała, że program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonej dalej jako „ustawa”, jest ważnym rocznym dokumentem regulującym współpracę samorządu powiatu  z podmiotami z trzeciego  sektora. Zgodnie z  art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  uchwala roczny program współpracy po wcześniejszych  konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. w.w. ustawy. Konsultacje przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 12 października 2017r. do 2 listopada 2017 roku. w sposób określony  w art..5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas  trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych oraz żaden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy nie zgłosił  wniosków i uwag co do projektu programu. Program zawiera w szczególności cel główny i cele szczegółowe programu, zasady i formy współpracy. Dokument określa  zakres przedmiotowy  i  priorytetowe zadania publiczne w  ramach współpracy Powiatu z organizacjami, a także sposób realizacji i wysokość środków planowanych na realizację programu. Reguluje  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym projekcie ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2018”.

 

Ad.4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK poinformowała, że proponowany jest podział środków między Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Drozdowie i Wiźnie dotowane przez Powiat Łomżyński zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. W związku z tym schronisko młodzieżowe w Wiźnie otrzyma 1.680 zł na doposażenie i zakup naczyń.

 

Irena Przybylak – uważam, że jeżeli schronisko w Drozdowie nie korzysta z tych środków, ponieważ nie funkcjonowało w ostatnim okresie letnim, to powinniśmy przeznaczyć większe środki na schronisko w Wiźnie.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – nie możemy zwiększyć tych środków, ponieważ te kwoty są wyliczane wg wskaźnika przypadającego na jednego ucznia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli zaproponowany podział środków między Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Drozdowie i Wiźnie dotowane przez Powiat Łomżyński.

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – załącznik Nr 1 Dochody bieżące i majątkowe - dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, w tym: zadania własne rozdział 60014 - przeniesienie środków między paragrafami. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym: zadania własne rozdział 85333 +163.900,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży; rozdział 85395 +48.000,00 zł - dotacja przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów aktywnych form zatrudnienia. Zadania zlecone: rozdział 70005 + 86.287,83 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (obsługa administracyjna); rozdział 71015 + 4.000,00 zł - dotacja przeznaczona na uzupełnienie środków finansowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na jego bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań. Załącznik Nr 2 – Wydatki bieżące dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: porozumienia z administracją rządową: rozdział 75095 – zmiana wysokości udzielonej dotacji, zgodnie z aneksem do umowy dotyczącym zakresu realizacji zadań przez partnerów. Zadania własne: rozdział 75075 przeniesienie między paragrafami środków finansowych przeznaczonych na ubezpieczenie; rozdział 85333 +163.900,00 zł zwiększenie środków w planie Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne; rozdział 85395 +48.000,00 zł - środki finansowe w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na pokrycie kosztów aktywnych form zatrudnienia dodatkowych 20 osób (staże i prace interwencyjne). Zadania zlecone: rozdział 70005 +86.287,83 zł - środki finansowe przeznaczone na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (obsługa administracyjna); rozdział 71015 +4.000,00 zł - zwiększenie środków finansowych w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży na jego bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań; rozdział 75515 - przeniesienie między paragrafami środków finansowych przeznaczonych na nieodpłatną obsługę prawną.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/302/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt budżetu powiatu opracowano z uwzględnieniem: zawiadomień Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.  o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 rok oraz kalkulacji planowanych na 2018 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r. informującej o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.; wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i  wydatków bieżących oraz majątkowych; przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok. Opracowując projekt budżetu na 2018 rok po stronie dochodów włączono do niego dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego, natomiast subwencje i udziały w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w wysokości podanej w piśmie  Ministra Finansów. Plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym PIT zaprojektowano na poziomie 5.252.200,00 zł. Jest on niższy od kwoty wskazanej w piśmie Ministra Finansów. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą. Uwzględniając wskazane sumy dotacji  i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2018 roku dochody własne,  w ramach tych zasobów pieniężnych określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2017 roku z tytułu przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń związany z niezbędną regulacją płacy zasadniczej, która związana jest ze wzrostem płacy minimalnej w 2018 r. Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 44.842.498,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 46.378.371,00 zł. Planowany deficyt wynosi 1.535.873,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Część II. Dochody. Dochody budżetu Powiatu planowane na 2018 rok stanowią 135,77 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2017 roku. Zestawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w kwocie 44.842.498,00 zł tworzą: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 340.438,00 zł, Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - odpłatność m. Łomży za wykonywanie na zasadzie porozumienia zadań z zakresu geodezji i kartografii; Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 20.000,00 zł, Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - dotacja z UM Łomża na organizację Muzycznych Dni Drozdowa; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.565.927,00 zł, Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 24.880,00 zł – dotacja z m. Łomży oraz powiatu kolneńskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (z tyt. korzystania z ich usług osób zamieszkałych w Łomży oraz z 1 osoby z Powiatu Kolneńskiego za usługi w WTZ w Szumowie). Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 1.541.047,00 zł - odpłatność m. Łomży z tytułu współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży proporcjonalna do ilości mieszkańców z m. Łomży i mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Zadania własne: Dz.150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.861.218,00 zł, Rozdział 15013 –dotacje w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 3 Projekty Unijne realizowane w ramach Działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” oraz Dz. 2.4 „Adaptacja pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński – 116.738,00 zł; Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – 1.186.080,00 zł; Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – 558.400,00 zł. Dz. 600 – „Transport i łączność” – 11.748.175,00  zł, Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”. Dochody bieżące: 200,00 zł - wpływy z różnych opłat, 2.500,00 zł - pozostałe odsetki, 2.000,00 - wpływy z różnych dochodów; dochody majątkowe: 10.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 5.979.130,00  zł – dotacja celowa w ramach środków UE, 1.254.642,00 zł – dotacja celowa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz z rezerwy ogólnej Ministra Finansów, 4.499.703,00 zł – dotacje celowa planowane w ramach środków poroz. z innymi jst. Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 21.350,00 zł, Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu. Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 650.000,00 zł, Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – 650.000,00 zł – wpływy z usług związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.). Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 1.566.233,00 zł. Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” 1.000.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, 160.000,00 zł – wpływy za wydanie prawa jazdy, 267.733,00 zł – dochody za najem  pomieszczeń w budynku Starostwa, 48.500,00 zł – prowizja od dochodów ustalonych  i pobieranych na rzecz budżetu Wojewody Podlaskiego od użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa, 35.000,00 zł – opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów, 53.000,00 zł – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 2.000,00 zł – wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie). Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 5.611.700,00 zł, Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 320.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 5.291.700,00 zł. 5.252.200,00 zł – udziały w PIT, 39.500,00 zł – udziały w CIT. Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 12.337.231,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa: 841.394,00 zł – subwencja oświatowa, 6.484.770,00 zł – subwencja wyrównawcza, 3.328.071,00 zł – subwencja równoważąca, 1.682.996,00 zł – subwencja z rezerwy ogólnej Ministra Finansów. Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 588.000,00 zł, Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 587.000,00 zł – dotacja otrzymana na Domy Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie, Rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – 1.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 1.351.700,00 zł, Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 22.400,00 zł – prowizja 2,5% ze środków z PFRON przeznaczona na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR, limitowanych przez dysponentów tego funduszu, Rozdział 85333 – „Powiatowe Urzędy Pracy”- 503.800,00 zł; 2.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, 501.800,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy w myśl art. 9 ust 2a-2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – 825.500,00 zł – dotacja otrzymana w związku z realizowaniem projektu z EFS „Dojrzałość w cenie”, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych od 30 roku życia. Dz. 855 – „Rodzina” – 592.863,00 zł, Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 523.428,00 zł odpłatność innych powiatów za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na obszarze powiatu łomżyńskiego. Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” – 69.435,00 zł odpłatność od gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie zawartych porozumień. Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.836.355,00 zł, Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” -  1.706.355,00 zł, Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 130.000,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane  przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – 4.751.308,00 zł, w tym: Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.000,00 zł – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; Dz. 020 – „Leśnictwo” – 3.200,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z art. 37a ust 1 pkt 3 ustawy o lasach; Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 99.000,00 zł – środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa; Dz. 710 – „Działalność usługowa” 529.200,00 zł, Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 182.200,00 zł – środki na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa, Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” 347.000,00 zł – dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży. Dz. 750 „Administracja publiczna” 31.000,00 zł, Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 2.000,00 zł – dotacja na zadania z zakresu geodezji, Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 29.000,00 zł – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dz. 755 „Wymiar sprawiedliwości” 125.208,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. Dz. 851 „Ochrona zdrowia” 2.747.000,00 zł – dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dz. 852 „Pomoc społeczna” – 940.700,00 zł. Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 928.000,00 zł – dotacja przyznana na działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 12.700,00 zł – dotacja przeznaczona będzie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Dz. 855 „Rodzina” 267.000,00 zł – dotacja na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego. Dochody wymienione wyżej  zaplanowano w kwotach wynikających z szacunku opartego na wpływach uzyskiwanych w  bieżącym roku oraz prognozie ich osiągnięcia w 2018 roku. Ich udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco.

Lp.

Dochody

Plan na 2018 rok

Wskaźnik udziału (%)

1.

Dochody własne

3 362 046,00  

7,50

2.

Subwencje

10.564.235,00

23,56

3.

Planowane udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

5 291 700,00  

11,80

4.

Środki z UE

10.372.203,00

23,13

5.

Dotacje celowe

15 252 314,00  

34,01

Ogółem dochody

44 842 498,00  

100

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają dotacje celowe – 34,01 %, subwencje – 23,56 %, środki z UE – 23,13 %, udziały w podatkach – 11,80 %, dochody własne stanowią zaledwie 7,50 %. Wysoki udział dotacji celowych w ogólnych dochodach świadczy o tym, że powiat ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie swobodnego kształtowania wydatków na poszczególne zadania.

Część III. Wydatki. Zaplanowane na 2018 rok wydatki na kwotę  46 378 371,00 zł zostaną sfinansowane zaplanowanymi dochodami i środkami z nadwyżki środków z lat ubiegłych. W planowanych wydatkach określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 726.000,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym: 324.758,00 zł na rezerwę ogólną, 401.242,00 zł na rezerwy celowe, z tego: 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, 79.566,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 21.676,00 zł na wydatki oświatowe. Na konkretne zadania i cele podzielono kwotę – 45.652.371,00 zł (przestrzegając jednak dyrektywności dotacji celowych, tj. przeznaczenia ich w całości na wydatki wskazane przez podmioty dotujące, jak też wykorzystywania uzyskanych dochodów z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska na koszty zadań wskazanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska). W ogólnym budżecie: wydatki majątkowe stanowią 18.852.841,00 zł, wydatki bieżące – 27.525.530,00 zł, tj. 40,65 % planowanych wydatków, w ramach których na wynagrodzenia osobowe i pochodne (obowiązkowe od wynagrodzeń składki na ZUS i FP) ustalono 11.072.805,00 zł a 16.452.725,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych oraz dotacje.

Przy kształtowaniu projektu budżetu na 2018 rok zachowano zasadę zawartą w ustawie o finansach publicznych w artykule 242, która mówi o tym, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej określono plan wydatków w następującej wysokości: Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 9.000,00 zł, Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (zadanie zlecone) – 9.000,00 zł; Dz. 020 - „Leśnictwo” – 229.200,00 zł, Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” zadanie zlecone – 3.200,00 zł – środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z art. 37a ust. 1 pkt 3 Ustawy o lasach; zadanie własne – 40.000,00 zł – środki przeznaczone na zakup usług. Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” (zadanie własne) – 186.000,00 zł na zapłatę należności Nadleśnictwom w Łomży i w Nowogrodzie za sprawowanie przez nie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, powierzonego im w formie porozumień. Nadzorem zostały objęte lasy o powierzchni 18.600 ha. Zadanie własne finansowane jest ze środków własnych powiatu. Dz. 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” – 1.861.218,00 zł, Rozdział 15013 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” (zadanie własne). Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020. W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, kursy pozostałych kompetencji ogólnych, studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery. Cel główny projektu w ramach działania 3.2.1 także polega na przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych tyle że w obszarze innych kompetencji tj.: uzyskaniu kwalifikacji/kompetencji w obszarze Technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. 80 % osób muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 +. Projektem łącznie objętych będzie 2870 osób, w tym 1772 osoby otrzymają bony szkoleniowe. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020. W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery. Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno- zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego 20 % uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie. Łącznie projektem objętych będzie 864 osoby, w tym 268 osób otrzyma bony szkoleniowe. Projekt pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.03.2019. Całkowita wartość Projektu wynosi – 1.956.312,00 zł. Dofinansowanie ogółem wynosi – 1.858.496,40 zł, w tym dla: Powiatu Łomżyńskiego 143.500,00 zł, Miasta Łomża 1.714.996,40 zł, Wkład własny ogółem wynosi – 97.815,60 zł, w tym: wkład własny Powiatu Łomżyńskiego (Partnera) wynosi 5.000,00 zł, wkład własny Miasta Łomża (Partnera wiodącego) wynosi 92.815,60 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża, które pełnić będzie funkcję Partnera wiodącego a Powiat Partnera. Celem Projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy, zaktywizowanie 50 osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża, powiat łomżyński, kolneński, grajewski), które ponadto muszą spełniać co najmniej jeden warunek: być osobą niepełnosprawną, być kobietą, być pracownikiem o niskich kwalifikacjach, lub być osobą poniżej 30 roku życia. W ramach projektu przewidziano takie działania jak: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe, szkolenia zawodowe, dotacje inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 m-cy            i specjalistyczne wsparcie towarzyszące w zakresie zasad prowadzenia działalności, doradztwo inwestycyjne czy w zakresie podejmowania lub wdrażania działań innowacyjnych. Dz. 600 - „Transport i łączność” – 21.035.037,00 zł, Rozdział 60014 (zadanie własne) planowane wydatki – 20.635.037,00 zł, z czego wydatki majątkowe 15.671.737,00 zł, natomiast 4.963.300,00 stanowią wydatki bieżące pozwalające sfinansować niezbędne koszty zarządu, remontów i utrzymania dróg publicznych powiatowych. Wykaz zadań majątkowych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu uchwały. W ramach wydatków bieżących na 2018 rok określono wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.262.300,00 zł. Na bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg i mostów przypada kwota 2.701.000,00 zł. Rozdział 60016 (porozumienia) – na zadania realizowane w ramach porozumień zostały zabezpieczone środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te będą przeznaczone na Most w Stanisławowie gm. Zbójna. Dz. 630 - „Turystyka” – 7.000,00 zł, Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (zadanie własne) – środki przeznaczono na dotacje celowe przyznawane w ramach konkursu otwartego na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno- krajoznawczej i organizację imprez turystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Plan określono na poziomie planu z  roku 2017. Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 219.636,00 zł, Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w tym:

 • 000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej) z tego :
 1. 186,00 zł na wydatki pozapłacowe odpowiadające przyznanej dotacji z budżetu państwa, między innymi na koszty operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na: wykonanie operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie w celu aktualizacji opłat rocznych oraz sporządzenie operatów szacunkowych do ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności:
 2. 814,00 zł na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa (§ 4010, 4040, 4110, 4120);
 • 636,00 zł (zadania własne) zaplanowano ze środków własnych powiatu na zadania            z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu Łomżyńskiego, w tym zakładanie ksiąg wieczystych – 30.000,00 zł oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (operaty szacunkowe) – 4.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w zadania wyniosą 84.857,00 zł.

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 1.695.573,00 zł, Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego: 182.200,00 zł – (zadania z zakresu administracji rządowej)              w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, z czego kwota 128.995,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i FŚS, natomiast pozostałe środki przeznaczone są na zakup usług pozostałych, związanych z aktualizacją ewidencji gruntów   i budynków Skarbu Państwa; 340.438,00 zł – zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Miastem Łomża, w stosunku do 2017 r. wzrost o 7.655,00 zł, w ramach tych środków plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 306.241,00 zł; 825.935,00 zł – (zadania własne) ze środków własnych powiatu na realizację zadań w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 583.499,00 zł; wydatki rzeczowe 212.436,00 zł; wydatki majątkowe 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych dla Wydziału Geodezji i Kartografii – wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy wydziału. Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale  przeznaczone są na realizację bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych, modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków    z aktualizacją użytków gruntowych i doprowadzenie bazy tych danych do zgodności    z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz na potrzeby przetwarzania ich do postaci numerycznej oraz przetwarzanie analogowych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do postaci cyfrowej, wprowadzenie dokumentów cyfrowych do systemu TurboEwida (baza informatyczna obejmująca ewidencję gruntów i budynków oraz zasób ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) oraz  na wykonanie niezbędnych prac pomiarowych wynikłych z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów dla powiatu. Rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży – 347.000,00 zł.  Z przyznanej na obecnym etapie dotacji celowej z budżetu państwa na 2018 rok na wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 347.000,00 zł związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży zaplanowano na 323.400,00 zł  finansowanie wynagrodzeń, składek ZUS i Funduszu Pracy, 23.600,00 zł na pozostałe pozapłacowe wydatki bieżące. Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 4.414.829,00 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” (zadania zlecone) – 2.000,00 zł. Rozdział 75019 – „Rady powiatów” (zadania własne)  – 256.550,00 zł, – planowane wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2018 roku wyniosą 241.800,00 zł (diety dla 17 radnych), wydatki rzeczowe 7.500,00 zł oraz 7.250,00 zł na składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” –4.037.079,00 zł (zadania własne) – wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Łomży, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2.736.338,00 zł. Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zadania realizowane          w drodze umów lub porozumień między jst) – 3.000,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Łomża. Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” (zadanie zlecone) – 29.000,00 zł – wydatki na kwalifikację wojskową odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na to zadanie. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (zadania własne) –  87.200,00 zł – na 2018 rok zaplanowano wydatki na promocję i współpracę powiatu z zagranicą w kwocie – 87.200,00 zł. Jest to plan wyższy w stosunku do 2017 r. o 10.000,00 zł. Planowane wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie współorganizację i organizację imprez promujących, udział w targach, współpracę z zagranicą, tłumaczenie tekstów. Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”– 20.000,00 zł, w tym: Rozdział 75405 5.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Rozdział 75411 5.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – zakup wyposażenia, Rozdział 75414 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług (konserwacja łączności i doposażenie stanowiska pracy).

Dz. 755 „Wymiar sprawiedliwości” 125.208,00 zł, Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” 125.208,00 zł – na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów oraz dotację celową dla jednostek. Dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” – wydatki zaplanowano  w wysokości 15.750,00 zł – zaplanowane środki uwzględniają koszty obsługi zadłużenia oraz ewentualny wzrost stawek WIBOR w trakcie roku. Dz. 758 - „Różne rozliczenia” – 726.000,00 zł, Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” - ogółem rezerwy wynoszą 726.000,00 zł, w tym: 324.758,00 zł  rezerwa ogólna, 300.000,00 zł rezerwa na wydatki majątkowe, 79.566,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, 21.676,00 zł rezerwa oświatowa. Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”- 2.747.000,00 zł, Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (zadanie z zakresu administracji rządowej) Wydatki te planowane są w wysokości dotacji z budżetu państwa i są przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Dz. 852 „Pomoc społeczna” 2.124.000,00 zł, które przeznaczone będą na finansowanie zadań realizowanych w ramach zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”–  plan na kwotę 587.000,00 zł (zadanie własne) w wysokości określonej w dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. W Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży znajduje się 30 miejsc, w filii w Kownatach 20 miejsc, w Domy Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie 56 miejsc. Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” – 928.000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej) – wydatki ustalono w wysokości przyznanej powiatowi dotacji z budżetu państwa na działalność  Powiatowego Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi   w  Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży dla 53 osób. Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 15.200,00 zł – kwota 2.500,00 zł (zadanie własne) zostanie przeznaczona na zorganizowanie konferencji dotyczącej spraw przemocy w rodzinie; kwota 12.700,00 zł (zadanie zlecone) przeznaczona będzie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (zadanie własne) – 579.400,00 zł, obciążające środki własne powiatu, jak też środki uzyskiwane z odpisu oszacowanego na kwotę 22.400,00 zł z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR w Łomży w ramach tego funduszu. W 2018 roku na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 9 osób przeznaczono kwotę 522.500,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 56.900,00 zł. Wydatki w ramach osobowych zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 135 ze zm.). Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa” – 14.400,00 zł (zadanie własne) – kwota ta zostanie przeznaczona na zatrudnienie psychologa oraz prawnika do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 4.202.326,00 zł, z tego: Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 74.649,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie (w wysokości 10% planowanych kosztów) przewidziano 62.207,00 zł, a WTZ „Bona” w Łomży – 10.664,00 zł oraz 1.778,00 zł na 1 uczestnika WTZ w Szumowie. Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 3.302.177,00 zł (plan na 2017 r. 3.281.675 zł). Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 3.076.311,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 225.866,00 zł. Przy określeniu planu wydatków PUP na 2018 rok uwzględniono fakt, że na ich pokrycie Fundusz Pracy przyznał powiatowi łomżyńskiemu na ten cel środki  w kwocie 501.800,00 zł, zaś Prezydent Miasta Łomży w wysokości – 1.541.047,00 zł (zadania z porozumień), powiat zaangażuje środki własne na kwotę 1.259.330,00 zł. Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – 825.500,00 zł – środki w wysokości dotacji przeznaczone na realizację projektu „Dojrzałość w cenie”. Powiat Łomżyński występuje jako partner w projekcie.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 819.718,00 zł łącznie w trzech rozdziałach: 85406; 85417; 85446 zabezpieczone są środki na wydatki w tym dziale w wysokości przyznanej subwencji oświatowej. Projekt wydatków na kwotę 819.718,00 zł w omawianym dziale proponuje  się przeznaczyć  na wydatki bieżące, w ramach których założono wydatkowanie:

Rozdział 85406 (zadania własne) – 807.038,00 zł na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne 677.190,00 zł, Rozdział 85417 (porozumienia) 8.500,00 zł – na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych w m. Drozdowo i Wizna. Rozdział 85446 (zadania własne) 4.180,00 zł – środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Dz. 855 Rodzina – 2.078.972,00 zł, Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” 1.509.572,00 zł. Na pokrycie tych wydatków wq PCPR wyasygnuje się 719.144,00 zł ze środków własnych powiatu, 297.562,00 zł ze środków wpłacanych przez inne powiaty, 267.000,00 zł z dotacji celowej, 89.513,00 zł z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu wynagrodzeń, 136.353,00 zł z gmin naszego powiatu zobowiązanych do częściowego ponoszenia odpłatności.

Powyższy plan wydatków pozwoli sfinansować: płace i pochodne dla 2 pracowników – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 68.144,00 zł; utrzymanie 25 dzieci z innych powiatów – 297.562,00 zł (zadania realizowane w formie porozumień); utrzymanie 14 dzieci  z naszego powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów – 206.680,00 zł (zadania własne); utrzymanie 33 dzieci pochodzących i umieszczonych na terenie naszego powiatu 348.466,00 zł  (zadania własne); świadczenia dla 11 wychowanków z tytułu kontynuowania nauki – 73.119,00 zł (zadania własne); udzielenie rzeczowej pomocy na kwotę – 14.841,00 zł (zadania własne) dla 3 wychowanków; pomoc pieniężna dla 5 nowo przyjętych wychowanków 52.300,00 zł (zadania własne); porozumienie z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży 13.000,00 zł (porozumienie); realizację Konkursu Plastycznego dot. Promocji Rodzicielstwa Zastępczego 2.496,00 zł; wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla 5 rodzin zastępczych zawodowych – 157.964,00 zł (zadania własne); dofinansowanie do kolonii dla 10 dzieci (art. 192 pkt 3 ustawy  z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 8.000,00 zł (zadanie własne); 267.000,00 zł – wypłata świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w ramach programu 500 + (zadania zlecone). Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 569.400 zł środki przekazane zostaną w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, w placówkach których wychowywane są dzieci z naszego powiatu (13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży, Zambrowie i Krasnem). Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne) 2.479.104,00 zł zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach na zadania, które zostały ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska: Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 2.451.104,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zostały zaplanowane środki w wysokości 2.451.104,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży”. Planowana jest realizacja powyższego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet V działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynków bryły A,B,C, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wymianie CO oraz wymianie części okien i drzwi. Obecnie zadanie jest na etapie uzgodnień i przygotowań do aplikowania w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w ramach RPOWP. Rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” 21.000,00 zł, z tego: 15.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy w sprawie nielegalnego poboru kruszywa  (w zakresie geologii), 6.000,00 zł na organizację akcji „Sprzątanie świata” i nagrody w konkursach edukacyjno-ekologicznych. Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – 7.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł na zakup publikacji i uzupełnienie wyposażenia stanowisk wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska oraz 3.000,00 zł na z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Należy nadmienić, że zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych   z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, pozyskane dochody z tego tytułu a niewykorzystane w 2017 roku zostaną przeznaczone na zadania w 2018 roku w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Poniżej tabela przedstawiająca stan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

1.

Przewidywany stan środków na koniec 2017 r.

642.749,00

2.

Prognozowane wpływy w 2018 r - ogółem

130.000,00

z tego:

z tytułu opłat

130.000,00

z tytułu kar

0,00

3.

Planowane wydatki na 2018r. - ogółem

772.749,00

z tego na:

jednostki sektora finansów publicznych

2.479.104,00

jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

0,00 

4.

z tego:

ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

744.749,00

gospodarkę odpadami

0,00 

pozostałe dziedziny

28.000,00

5.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

0,00

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 1.525.300,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury. Rozdział 92109 700.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży 680.000,00 zł oraz 20.000,00 zł w ramach porozumień na Muzyczne Dni Drozdowa, Rozdział 92116 46.000,00 zł na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w związku ze sprawowanym nadzorem merytorycznym nad bibliotekami gminnymi, Rozdział 92118 728.300,00 zł dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody w Drozdowie, Rozdział 92195 51.000,00 zł, w tym na:

 • 000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego wg umów zawartych po rozstrzygnięciu konkursu ofert przyznając dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 • 000,00 zł na nagrody dla instytucji i osób upowszechniających wartościową kulturę,
 • 500,00 zł na stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury ,
 • 500,00 zł na wsparcie finansowe m. in. uroczystości, imprez, wydawnictw, osób upowszechniających wartościową kulturę.

Dz. 926 – „Kultura fizyczna” (zadania własne) 43.500,00 zł, w tym: 35.000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody i imprezy sportowe (rozdział 92605); 8.500,00 zł na nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe i dla działaczy kultury fizycznej oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych (rozdział 92695).

Podsumowanie: Projekt budżetu powiatu na 2018 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami. Planowane dochody ogółem wyniosą 44.842.498,00 zł, w tym dochody bieżące 29.709.672,00 zł, dochody majątkowe 15.132.826,00 zł. W stosunku do projektu budżetu 2017 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych w 2018 r są niższe o 172.492 ,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 46.378.371,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie  27.525.530,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 18.852.841,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Zakłada się, że planowane do realizacji wydatki majątkowe będą finansowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 15.122.826,00 zł oraz środków własnych w kwocie 3.730.015,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe w 80% są finansowane środkami bezzwrotnymi (środki z porozumień oraz z budżetu państwa),  w 20% środkami własnymi. Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące). Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 2.184.142,00 zł. Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.535.873,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W 2018 r. należy podjąć działania zmierzające do obniżenia poziomu deficytu, gdyż przy ograniczonych możliwościach w zakresie pozyskiwania dochodów własnych, istotne jest zrównoważenie budżetu oraz wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych. Plan przychodów budżetu na 2018 rok wynosi 1.746.389,00 zł, natomiast plan rozchodów 210.516,00 zł – spłata rat kapitałowych kredytu. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków majątkowych zostaną skorygowane na początku 2018 r. po uzyskaniu informacji w zakresie wysokości przyznawanych środków zewnętrznym oraz po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

 

Wicestarosta – zwrócił uwagę, że bezrobocie w powiecie łomżyńskim obecnie jest na najniższym poziomie w historii oraz że dochody są wyższe od tegorocznych o blisko 1 mln zł.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał jaka kwota jest zaplanowana na audytora oraz czy będzie on zatrudniony na umowę o pracę?

 

Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że na tym etapie planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Irena Przybylak – zapytała czy są zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników?

 

Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że w chwili obecnej są zaplanowane jedynie na poziomie wzrostu płac do poziomu najniższego wynagrodzenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2018 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/303/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/304/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – dochody bieżące – zadania własne: rozdział 60014 -21.936,00 zł – zmniejsza się dochody z tytułu zmniejszenia dotacji w ramach pomocy finansowej udzielonej przez gminy: Gminę Piątnica o -15.423,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej nr 1903B Kisielnica – Murawy; Gminę Miastkowo o 6.513,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953B w Miastkowie. Ostateczne wartości zostały określone po przeprowadzeniu postępowania, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki bieżące – porozumienia między jst: rozdział 85510 – zmniejszenie środków na utrzymanie dzieci; wydatki bieżące – zadania zlecone do realizacji przez powiat: rozdział 71015 przeniesienie środków finansowych między paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży. Wydatki bieżące – zadania własne: rozdział 60014 zwiększa się o kwotę 28.064,00 zł plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz zlecenie wycinki i pielęgnacji drzew; rozdziały 85218 i 85508 – przeniesienie środków na wynagrodzenia między rozdziałami w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Załącznik Nr 3 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany w poz. 8 po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą. Załącznik Nr 4 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany w poz. 8 - po wprowadzeniu zmiany wysokości udzielonej dotacji, zgodnie z aneksem do umowy dotyczącym zakresu realizacji zadań przez partnerów.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok

 

Ad.9 Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że projekt uchwały przewiduje upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/305/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Sprawy różne.

 

Ad.10 1) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – poinformował, że wniosek ZDP dotyczy przejęcia działek w m. Stare Szabły gm. Śniadowo. Wykup tych nieruchomości ma odbyć się za kwotę 8,0 z / 1 m2 (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek dotyczący przejęcia działek w m. Stare Szabły gm. Śniadowo.

 

Ad.10 2) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – poinformował, że kolejny wniosek ZDP dotyczy przyznania kwoty 50.000,00 zł na zakup soli drogowej, co jest niezbędnym zadaniem do realizacji w chwili obecnej, ponieważ w najbliższym czasie najdą mrozy, co też uniemożliwi wymieszania soli z piaskiem (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek dotyczący przyznania kwoty 50.000,00 zł na zakup soli drogowej.

 

Ad.10 3) Stanisław- Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego (…) przewiduje przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położoną w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, która jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia, w którym możliwe są do wyodrębnienia lokale mieszkalne lub niemieszkalne. Cena nieruchomości wynosi: 156 514,00 zł. Przeznaczenie w planie: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 04 stycznia 2018 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/306/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych, ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 85-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                                                                                                                                  

Data powstania: wtorek, 5 gru 2017 14:47
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 14:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 220 razy