BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 86/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopad 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.00.

 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

3.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

4.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostaną przedstawione tematy dotyczące:

 • Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lata, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
 • Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres 3 lata, ustalenia opłat eksploatacyjnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Z kolei poinformowała, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 85-go posiedzenia Zarządu.
 3. Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz upoważnienie Starosty i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.
 7. Informacja o działaniach związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg  w sezonie 2017/2018.
 8. Przedstawienie projektu porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 9. Sprawy różne.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi.

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu       85-go posiedzenia Zarządu.

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 85-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie (ww. ocena stanowi załącznik do uchwały). Reasumując podkreślił, że PCPR pozytywnie ocenił działalność ww. instytucji.

 

Antoni Włodkowski – czy były podejmowane rozmowy z Dyrektorem ZS w Marianowie  w sprawie ewentualnego użyczenia pomieszczeń w internacie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie?

 

Edward Jarota – tak, jednak zgodnie z informacją Dyrektora, aktualnie w placówce tej nie ma możliwości wynajęcia pomieszczeń na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/307/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – stwierdził, że od kilku lat nie były regulowane wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego, oddany w użytkowanie wieczyste. W związku z tym proponowane jest wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za grunt stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego, oddany w użytkowanie wieczyste następującym użytkownikom: Justyna Frankowska – działka nr 20248/7 o pow. 0,2714 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łomża 2, jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto; Justyna i Tomasz małż. Frankowscy – działka nr 20248/2 o pow. 0,1033 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łomża 2, jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto; Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – działki nr 20248/3, 20248/4 i 20248/5 o pow. 0,3206 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Łomża 2, jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz upoważnienie Starosty i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/308/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, na podstawie wyników prac komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017r., proponowane jest dokonanie wyboru oferty i podmiotu realizującego zadanie. Podmiotem tym jest oferent- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego , 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 tytuł zadania- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 r. Wysokość przyznanych środków to 60725,88 zł. Wynik postępowania konkursowego ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/309/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – poinformował, że

porozumienie dotyczące współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród jest podpisywane corocznie i służy wzajemnej współpracy w tym zakresie. W zamian za pomoc w zimowym utrzymaniu dróg i ulic na terenie miasta Nowogród ZDP w okresie wiosenny i letnim wykona remonty chodników na ternie tej gminy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/310/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – przedstawił informację o działaniach związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.8 Przewodnicząca Zarządu – przedstawiła projekt porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, który zawierał następujące zagadnienia:

 1. Otwarcie Sesji.

Wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
 7. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Sprawy różne.

 

Ad.9 1) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – poinformował, że ZDP wydał pozytywną opinię o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi  wewnętrznej do kategorii drogi  gminnej publicznej na terenie Gminy Łomża, powiat łomżyński  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/311/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 2) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Adam Frankowski – stwierdził, że zmiana porozumienia obejmuje wysokość kwoty na budowę chodników w m. Szczepankowo. Wobec tego, ze wystąpiły roboty dodatkowe konieczne jest podwyższenie sumy na te zadanie. Środki na ten cel w pełni pokrywa Gmina Śniadowo.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/312/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

 

W sprawach różnych, ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 86-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 6 gru 2017 08:17
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 08:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 577 razy