BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 87/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 listopad 2017 roku.

 

 

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.15. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu 86-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres 3 lat, ustalenia opłat eksploatacyjnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu 86-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 86-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK poinformowała, że otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki. Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone jest do zamieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej urzędu. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji to: imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali, o wysokim dorobku artystycznym; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych); upamiętnianiu wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej; organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu łomżyńskiego; publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu; prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu; edukacja filmowa dedykowaną różnym grupom wiekowym. Upowszechnianie kultury fizycznej to propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym: organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu łomżyńskiego; organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla  dzieci i młodzieży; upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego; upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych. Promocja i upowszechnianie turystyki to: upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; promocja walorów krajobrazowych i kulturowych powiatu łomżyńskiego; organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym; wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno-krajoznawczej; audiowizualna promocja regionu. Wysokość środków: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 27.000 zł; upowszechnianie kultury fizycznej – 35.000 zł; promocja i upowszechnianie turystyki – 7.000 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/313/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym oraz Uchwałą Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały NR XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. § 1 pkt. 5 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zdobycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Nieruchomości to pomieszczenia położone na I i III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Powierzchnia nieruchomości: Pokoje (ZPOZ)  od 401 do 411 – 296,74 m²; Pokoje (PPP) od 202 do 207 – 210,94 m²; Pokoje (PCPR)  201, od 208 do 214 – 157,06 m². Przeznaczenie nieruchomości to pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej. Wysokość opłat z tytułu najmu : pomieszczenia zajmowane dotychczas przez: PCPR – ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 1000,00 zł netto, PPP – ryczałt z tytułu korzystania  z mediów – 1600,00 zł netto, ZPOZ – ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 2600,00 zł netto, wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT. Termin wnoszenie opłat: należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT lub noty księgowej, 7 dni od daty wystawienia faktury lub noty, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zamian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej rewaloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy. Forma dyspozycji to oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

 

Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem firmy Kartingowej – Barbara Kurządkowska o przedłużenie umowy najmu lokalu (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres 3 lat, ustalenia opłat eksploatacyjnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/314/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – załącznik Nr 1 Dochody bieżące dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym:

 1) Porozumienia między jst: rozdział 75075 +2.000,00 zł – zwiększenie dochodów po uzyskaniu dotacji z Urzędu Miasta Łomża na udział powiatu łomżyńskiego i Grupy „Tacy Sami” w projekcie p.n. „Mode H 2017”,
 2)   Zadania własne: rozdział 85202 +39.586,00 zł – zwiększa się plan dochodów na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zwiększenia kwoty dotacji na utrzymanie jednego mieszkańca dotowanego DPS,

 3)   Zadania zlecone:

- rozdział 02001 -2.300,00 zł - zmniejszenie dotacji przeznaczonej na prowadzenie postępowań w sprawie udatności upraw leśnych,

- rozdział 71015 +1.000,00 zł - zwiększa się dotację celową na bieżącą działalność PINB w Łomży,

- rozdział 85156 -160.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji, po wystąpieniu nadwyżki środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

- rozdział 85203 -5.972,00 zł – zmniejsza się plan dochodów, z tytułu dotacji na utrzymanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy,

- rozdział 85508 +5.891,00 zł – zwiększa się plan dochodów dotacji na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Załącznik Nr 2 – Wydatki bieżące i majątkowe – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym:

Zadania własne: rozdział 60014 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi wykupu nieruchomości.

 Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym:
Porozumienia z AR: rozdział 75095 przeniesienia środków między paragrafami w związku z realizacją projektu „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”,
Porozumienia między jst.: rozdział 71012 –  przeniesienia środków w planie wydatków na wynagrodzenia w związku z urealnieniem planu,
Zadania własne:

- rozdział 60014 +47.662,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w planie ZDP w Łomży na zakup soli do zimowego utrzymania dróg,

- rozdział 60014 –20.000,00 zł przeniesienie środków do rozdziału 60078 w planie ZDP w Łomży, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory, gm. Jedwabne”,

- rozdział 75020 – przeniesienie środków między paragrafami na pokrycie kosztów zwiększonej ilości przesyłek listowych,

- rozdział 75075 – przeniesienie środków między paragrafami na cele promocyjne oraz ubezpieczenie osób biorących udział w projekcie MODE H 2017,

- rozdział 75818 – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 52.662,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z promocją powiatu oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,

- rozdział 85202 +39.586,00 zł zwiększenie wydatków w planie PCPR w Łomży na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej oraz w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na utrzymanie jednego mieszkańca dotowanego DPS,

- rozdział 85205 – przeniesienie środków między paragrafami w planie PCPR w Łomży w związku z realizacją Konkursu Plastycznego p.n. „Stop Przemocy”,

- rozdział 85218 – przeniesienie środków między paragrafami w planie PCPR w Łomży w związku z działaniami mającymi likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
Zadania zlecone:

- rozdział 02001 -2.300,00 zł - zmniejsza się plan wydatków Starostwa, w związku ze zmniejszeniem dotacji na prowadzenie postępowań w sprawie udatności upraw leśnych,

- rozdział 70005 – przeniesienia środków w planie wydatków na wynagrodzenia w związku z urealnieniem planu,

- rozdział 71012 – przeniesienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy,

- rozdział 71015 +1.000,00 zł - zwiększa się plan wydatków PINB w Łomży na bieżącą działalność,

- rozdział 85156 -160.000,00 zł – zmniejsza się wydatki w planie PUP w Łomży, w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

- rozdział 85203 -5.972,00 zł – zmniejsza się plan wydatków PCPR w Łomży na utrzymanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy,

- rozdział 85508 +5.891,00 zł – zwiększa się wydatki w planie PCPR w Łomży z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/315/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Sprawy różne.

 

Zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 87-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 08:00
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 08:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 192 razy