BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 89/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 945. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

4.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

5.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu 88-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zawarcie umowy na czas nieoznaczony z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie telekomunikacyjnej instalacji w technologii światłowodowej na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.
 12. Przedstawienie projektu porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 13. Sprawy różne:
  • Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonania przez jednostki samorządu powiatowego
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków,

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 88-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 88-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

 

Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację           w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został ponownie zaproponowany, ponieważ w PUP pojawiły się dodatkowe środki w ramach zwrotu podatku VAT przez pracodawcę, który otrzymał pokaźne środki na utworzenie stanowiska pracy, natomiast na rehabilitację zawodową aktualnie nie ma zapotrzebowania. W związku z tym może z tych środków skorzystać rodzina, która czeka na wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zgromadzonych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającym uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Objaśniając zaznaczyła, że Wojewoda Podlaski zmienił swojego przedstawiciela do Rady Społecznej ZPOZ.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 

Ad.5 Karolina Przybyłek – Zastępca Naczelnika Wydziału PRiK – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu jest przyjmowany przez Zarząd corocznie. Stawki zostały zaproponowane w zbliżonej wysokości do roku 2017. Minimalny wzrost wynika z rozporządzenia ministra. Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie            i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy  pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

Zgodnie z art. 130 a ust. 2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 3 sierpnia 2017 r. Minister Rozwoju Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. Wobec powyższego mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Tomasz Chojnowski – czy stawki są ustalone na maksymalnym poziomie?

 

Karolina Przybyłek – tak, mimo że wysokością odpowiadają jedynie wskaźnikowi inflacji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

 

Ad.6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP – do kompetencji rad powiatów należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego w drodze podjętej uchwały. Uwzględniając realizację ustawy Rada Powiatu Łomżyńskiego podejmuje uchwałę  w przedmiotowej sprawie. Zwiększenie liczby przystanków o dwa na drodze nr 1934B w Wiźnie  i po jednym na drodze 1962B we wsi Nieławice i 1965B we wsi Kramkowo wynika z nowych linii komunikacyjnych i potrzeb mieszkańców. Przystanki były ustalane z mieszkańcami gminy oraz Wójtem. Dokładnie mają one być zlokalizowane w m. Wizna przed mostem, w m. Wizna ul. Stefana Czarnieckiego, za skrzyżowaniem z ul. Polną; w m. Nieławice oraz przy Domu Samotnej Matki, nr 29 a także w m. Kramkowo.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

 

Ad.7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych, wynika ze zmian, które wprowadzone zostały ustawami oraz przez komisję Europejską, przy czym nowe możliwości prawne dotyczą odstąpienie od sądowego dochodzenia roszczeń do wysokości 100,00 zł, gdy koszty tego dochodzenia byłyby niewspółmiernie wysokie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej to zmiany dochodów bieżących i majątkowych. Wynikają one ze zmian kwot dotacji oraz dochodów własnych, w tym ze sprzedaży majątku; zmiany kwot wydatków wynikają ze zmiany kwot przyznanych dotacji oraz zmiany wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych; zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego, co pociąga za sobą zmianę wysokości przychodów; zmianie ulega finansowanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Pozostałe wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w budżecie 2017 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 

Antoni Włodkowski – czy droga Krzewo Nowe – Krzewo została już odebrana?

 

Przewodnicząca Zarządu – jeszcze nie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 

Ad.10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w załączniku Nr 1 – Dochody bieżące dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym: Zadania własne: rozdział 85395 – przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „Dojrzałość w cenie”. Załącznik Nr 2 – Wydatki bieżące i majątkowe Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym: Porozumienia między jst: rozdział 85333 – zwiększenie planu wydatków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń. Zadania własne:

- rozdział 60014 – przeniesienia w planie na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz na wykonanie badań pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,

- rozdział 63095 – zwiększa się plan wydatków zgodnie z ostateczną decyzją SKO w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2017 r. dotyczącą realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”,

- rozdział 75818 – zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w rozdziale 63095,

- rozdział 85333 – zwiększenie planu wydatków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń,

- rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami w ramach projektu „Dojrzałość w cenie”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/318/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.11 Monika Domurat – główny specjalista w Wydziale GN – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zawarcie umowy na czas nieoznaczony z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie telekomunikacyjnej instalacji w technologii światłowodowej na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zawarcie umowy na czas nieoznaczony z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie telekomunikacyjnej instalacji w technologii światłowodowej na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/319/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.13 Sprawy różne.

 

1) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/320/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 2) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – planowane dochody i wydatki jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Łomżyńskiemu w 2018 roku to (plan dochodów i plan wydatków):      

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży 700,00      20.635.037,00
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży 143,00      4.277.621,00
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 000,00          6.874.677,00
 4. Starostwo Powiatowe w Łomży 864.655,00            13.432.818,00
 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży 0,00     000,00
 6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomży 0,00     218,00
 7. Ogółem 842.498,00 46.378.371,00

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/321/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 89-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                       

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:15
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 158 razy