BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 90/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1040 natomiast zakończenie o godzinie 1050. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

3.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

4.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.1 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w załącznik Nr 1 – Wydatki bieżące dokonuje się przeniesienia w planie wydatków, w tym: zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększenie planowanych wydatków na wynajem sprzętu w celu renowacji poboczy na drodze powiatowej nr 1968B Wizna – Zanklewo oraz zlecenie usługi związanej  z wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenie Powiatu Łomżyńskiego,

- rozdział 85406 – przeniesienie wydatków na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami socjalnymi pracowników,

zadania zlecone: - rozdział 71015 – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i opłaty czynszu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.2 Sprawy różne.

 

Zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 90-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                                               

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:18
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 162 razy