BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 91/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 915. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

3.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu 89-go i 90-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  4. Sprawy różne.

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu       z 89-go lub 90-go posiedzenia Zarządu.

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 89-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.W kolejnym głosowaniu protokół z 90-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, § 6059 poprzez przeniesienie środków własnych między zadaniami inwestycyjnymi, w tym: 

  • zwiększenie planu o kwotę 84.837,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo gm. Zbójna”,
  • zwiększenie planu o kwotę 215.420,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki gm. Śniadowo”,
  • zmniejszenie środków własnych o kwotę 300.257,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I, gm. Łomża”.

 Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/323/2018 z dnia  3 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Sprawy różne.

 

Zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 91-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                

 

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:22
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 201 razy