BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam o unieważnieniu Części III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”, ogłoszonego w BZP w dniu 08.01.2018r. pod nr 501919-N-2018.

Uzasadnienie:

W dniu 16.01.2018r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty odnośnie Części III. Zgodnie z powyższym Zamawiający unieważnia część III postępowania tj. „Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród”  z uwagi na brak wymaganej przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III postępowania.

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 12:11
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 12:12
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 891 razy