BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 92/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 950. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

4.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu 91-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni (IV).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Śniadowo.
 8. Sprawy różne.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018.
 • Omówienie sytuacji dotyczącej zimowego utrzymania na drogach powiatowych.Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 91-go posiedzenia Zarządu.Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 91-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.Ad.3 Wicestarosta – poinformował, że projekt uchwały przewiduje udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy i aneksów do umowy projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Ma być udzielone jemu oraz panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, który ma otrzymać te pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu. Natomiast pani Elżbiecie Olejniczak – Bazydło – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ma być udzielone pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu w czasie nieobecności pana Mieczysława Bieńka. Ponadto w projekcie uchwały zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu. Reasumując podkreślił, że jest to standardowa procedura, która była stosowana już wielokrotnie w analogicznych przypadkach. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/324/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).Ad.4 Przewodnicząca Zarządu poinformował, że kolejny projekt uchwały przewiduje udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania umowy i aneksów do umowy projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Ma być one udzielone panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu – Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Ponadto udziela się panu Mieczysławowi Bieńkowi pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)”. Również jest to standardowa procedura, która była stosowana już wielokrotnie w analogicznych przypadkach. 

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni (IV) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/325/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Po przeprowadzeni analizy, członkowie Zarządu uznali, że projekt tej uchwały zostanie przedłożony na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po wykonaniu rozeznania cenowego co do stawek czynszów obowiązujących w innych tego typu lokalach gastronomicznych.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zawróciła uwagę, że zbędna zwłoka w tym przypadku skutkuje utratą dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zarządu poinformowała, ze następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 22 stycznia 2018 roku.

 

Ad.6 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Tomasz Chojnowski – zwrócił uwagę, że do prac w niniejszej komisji warto zaangażować osoby zamieszkałe na terenie powiatu łomżyńskiego, ponieważ z pewnością będą lepiej rozumieć potrzeby i specyfikę tej społeczności.

 

Elżbieta Gosk – zgodziła się z przedmówcą i stwierdziła, że w przyszłości będzie starała się zainteresować głownie osoby zamieszkałe na terenie naszego powiatu. Jednak nie będzie to proste, bowiem są pewne ograniczenia wynikające z faktu, że w pracach tej komisji nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w organizacjach, które aplikują o środki w ramach tego konkursu.

 

Przewodnicząca Zarządu zapytała ile osób powinno uczestniczyć w pracach komisji.

 

Elżbieta Gosk stwierdziła, że maksymalnie 6 osób.

 

Wobec powyższego członkowie Zarządu powołali komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 87/313//2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w składzie:

1) Lech Marek Szabłowski – przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, 2) Tomasz Chojnowski – członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, 3) Edyta Zawojska – członek komisji – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji, 4) August Mrozowicz – członek komisji – wskazany przez Łomżyński Szkolny Związek Sportowy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/326/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7  Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – poinformował, że Wójt Gminy Śniadowo zwrócił się

z wnioskiem dotyczącym przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy na okres 2 lat. Jeżeli w tym okresie nie będzie możliwe uzyskania dofinasowania na modernizację tej drogi to wówczas droga zostanie zwrócona w zarząd Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Wicestarosta – dodał, ze odcinek ten blisko 3 km długości, natomiast kosztorys opiewa na kwotę około 3 mln zł.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał czy wniosek w tym przedmiocie był składany także do NPPDL.

 

Wicestarosta – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/327/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Sprawy różne.

 

1) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian    w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych:

 1. rozdział 75818 – zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 70005,
 2. rozdział 70005 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie udziału w nieruchomości położonej przy ul. Poligonowej w Łomży”.

 

Wicestarosta – zwrócił uwagę, że koszt aktu notarialnego w wysokości 4.800,00 zł jest bardzo wysoki.

 

Grażyna Kołodziejska – odnosząc się do powyższej uwagi stwierdziła, że takie koszty obowiązują w Białymstoku i stąd też są znacznie wyższe od kosztów sporządzenia aktu notarialnego w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/328/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

2) Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – poinformował, że sytuacja zimowego utrzymania na drogach powiatowych jest pod kontrolą. Problemy są głownie z wodą napływającą w trzech miejscach. Jednak nabój lodowy, który powstaje jest na bieżąco usuwany.

 

Wicestarosta – zapytał czy w m. kalinowo także powstaje nabój lodowy.

 

Adam Frankowski – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 92-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                          

Data powstania: piątek, 9 lut 2018 12:35
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 12:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 257 razy