BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 93/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 stycznia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.30. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

4.      Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

5.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu 92-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  5. Przedstawienie projektu porządku sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
  6. Sprawy różne:
  • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się  w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu   z 92-go posiedzenia Zarządu.

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 92-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Objaśniając poinformowała, że w ubiegły piątek Komisja Konkursowa dokonała wyboru ofert i podmiotów je realizujących, które rekomenduje do dofinansowania. Komisja zapoznała się z ofertami, na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich nadesłanych ofert w myśl postanowień § 2, 3 i 4 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do Uchwała nr 83/313/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. Następnie Komisja dokonała oceny formalnej ofert zgodnie z załącznikiem Nr 1 i potwierdziła spełnienie wymogów formalno-prawnych oferenta i ofert, określonych w ustawie, Programie Współpracy i ogłoszeniu konkursowym. Potem Komisja kontynuowała dalszą ocenę merytoryczną ofert zgodnie  z załącznikiem Nr 2, podkreślając wysoki poziom nadesłanych ofert, duży obszar oddziaływania i różnorodność planowanych do realizacji przez stowarzyszenia przedsięwzięć. W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji najwyżej została oceniona oferta Fundacji Sztuk   i Dialogu pn. „Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych”. Jest to przedsięwzięcie cykliczne. o olbrzymim zasięgu oddziaływania Na terenie województwa jest niewiele takich form edukacji muzycznej poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie ze środowisk wiejskich gdzie brak bezpośredniego dostępu do placówek kultury Poprzednie edycje festiwalu pokazały że jest zapotrzebowanie na tego typu edukację. Dzieci kochają zabawę, piosenki, aktywne działanie. Na realizację zadania składa się organizacja 2 odrębnych Festiwali. XXIV Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Scena Młodych Wokalistów” – konkursu wokalnego dla solistów i zespołów z powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża, w 6 kategoriach (Szkoły Podstawowe – klasy I-III, klasy IV-VI, Gimnazja, Szkoły średnie, Piosenka anglojęzyczna). Udział min.60 uczestników i dodatkowo Konsultacje indywidualne do 20 osób.  VI Festiwalu Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki”, realizowanego w 4 kategoriach. Adresatami tego przedsięwzięcia są soliści i zespoły, dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna, w tym osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego. Udział min. 40 uczestników. Imponujący jest rozmach tego przedsięwzięcia. Dzięki tym festiwalom młodzi ludzie objęci są edukacją muzyczną i przygotowywani do aktywnego   i świadomego uczestnictwa w kulturze, mają możliwość zaprezentowania swoich talentów   i możliwości wokalnych. To często początek dalszego ich kształcenia w szkołach muzycznych. Festiwale dostarczają doświadczenia scenicznego i niezapomnianych wrażeń. Jako drugą, na liście rankingowej Komisja postanowiła rekomendować ofertę Fundacji „Sztuk i Dialogu” pn.-Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2018 uwypuklający potencjał kulturowy, Powiatu i Gminy Zbójna który wyrasta z bogatego dziedzictwa kulturowego Kurpiów. W myśl oceny Komisji Konkursowej trzedcie miejsce w Rankingu zajęła oferta Stowarzyszenia „Miód na serce” pn. „Myślą Oskara Kolberga, śladem ks. Skierkowskiego”. Jako czwartą, na liście rankingowej Komisja postanowiła rekomendować ofertę Fundacji „Sztuk i Dialogu” na realizację wystawy pn. „Znaki Niepodległej”. Wystawa przygotowana będzie z myślą o prezentacji różnych środowisk społecznych Regionu mających swój wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Przyrody w Drozdowie, jednym z najważniejszych punktów patriotycznych w woj. podlaskim, gdzie przebywał Roman Dmowski. Wykonana    w postaci nadruków na płycie z pianki. Zgodnie z oceną Komisji Konkursowej 5 i 6 miejsce   w Rankingu zajęły z różnicą 1 punktu oferty Fundacji „Sztuk i Dialogu”, tj. „Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018” w siedzibie ROK-u i „Niepodległość w poglądach działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu łomżyńskiego”. Jako kolejne Komisja rekomendowała do dofinansowania, wartościowe i cenne pozostałe przedsięwzięcia, takie jak oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu pn. Rok obrzędowy w kulturze kurpiowskiej – działanie cykliczne. Oferta Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych pn. „Złoty wiek – ciekawy i radosny”. Oferta Stowarzyszenia „Żyj z kulturą” w Zbójnej pn. ”Sztuka ludowa na topie” upowszechniająca kulturę kurpiowską poprzez naukę młodego pokolenia samodzielnego wykonywania rękodzieła ludowego od podstaw, zaszczepienia przywiązania do tradycji, chęci tworzenia i dumy z własnych korzeni. W ramach zadania odbędą się w GOK-u   w Zbójnej warsztaty dla kilku grup młodzieży z 4 szkół Gminy Zbójna obejmujące naukę wykonywania kurpiowskiej wycinanki, pisanki metodą batikową, haftów, koronki, kwiatów   z bibuły. Działaniu towarzyszyć będzie wydanie folderu. Najmniej punktów uzyskała oferta Fundacji Muzycznej OSTINATO pn. „Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, w wykonaniu muzyków Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją prof. J.M. Zarzyckiego. Komisja podkreśla, iż realizacja poszczególnych ofert, ze względu na ich wysoki poziom  i atrakcyjność, pozwoli na zaspokajanie potrzeb różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych, emerytów, studentów, naukowców, osób niepełnosprawnych, twórców, animatorów kultury, przyrodników) w obszarze kultury, sportu, edukacji, promocji .   Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że XXXII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego zaplanowana w dniu 24 stycznia 2018 roku przewiduje proponowany porządek obrad wg następującego układu: Przyjęcie porządku obrad.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku w roku 2017.Wolne wnioski.  

Ad.6 Sprawy różne.

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania   w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Tomasz Chojnowski – zapytał jaką stawkę czynszu płacił ostatni najemca przedmiotowego lokalu.

Przewodnicząca Zarządu – stwierdziła, że około 4,50 zł za 1 m2.

Wicestarosta – poinformował, że wg przeprowadzonego rozeznania cenowego, stawki czynszu średnio w Łomży opiewają na około 12,00 zł netto za 1 m2.

Po przeprowadzeni analizy, członkowie Zarządu uznali, że w uchwale zaproponują stawkę czynszu na poziomie 10,00 zł netto za 1 m2.Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/330/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 93-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. 

       

 

 

 

Data powstania: piątek, 9 lut 2018 12:41
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 12:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 201 razy