BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 95/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 945. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

2.      Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

3.      Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 93-go i 94-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności do nieruchomości przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącej poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2017.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  powierzenia  zadań  należących   do  wykonania   przez   powiatową   bibliotekę publiczną,  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Łomży  oraz  zawarcia w  tym   zakresie porozumienia z  Miastem   Łomża.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
 12. Sprawy różne.
 • rozpatrzenie wniosku ZDP w Łomży o likwidację środka trwałego – przyczepy ciężarowej.

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 93-go lub 94-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 93-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 94-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP poinformował, że projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynika z potrzeby awansowania pracownika z centrum aktywizacji zawodowej na zastępcę kierownika działu. Dodatkowe środki niezbędne z tego tytułu nie obciążą znacznie budżetu Urzędu Pracy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/331/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien uznać czy jest właściwym zrzec się w całości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mątwica, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów  i budynków jako działka nr 1500/2 o pow. 0,0062 ha, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, przejętą z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr 18/2017 z 18 grudnia 2017 roku. Łącznie powierzchnia tego gruntu wynosi 62 m2. Wobec tego szacunkowo wg wartości rynkowej cena tego gruntu wynosiłaby około 5.200 zł. Zarząd musi ocenić czy jest to w interesie społecznym. Podstawą prawną do takiego działania jest art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym oraz art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

 

Zebrani po krótkiej dyskusji, nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/332/2018  z dnia 12 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedstawił projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności do nieruchomości przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącej poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Wyjaśniając ponownie stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien uznać czy jest właściwym zrzec się w całości odszkodowania za prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 2, jednostce ewidencyjnej Łomża - miasto, powiecie m. Łomża, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20248/6 o pow. 0,0024 ha, stanowiącej poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego a będącej  w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, przejętej z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr 13/2017 z 04 sierpnia 2017 roku. Podstawą prawną do podjęcia tych działań, podobnie jak w poprzednim przypadku jest art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 12 ust. 7 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych.  

 

Zebrani po krótkiej dyskusji, nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/333/2018  z dnia 12 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że analiza, dokonana na podstawie jednostkowego sprawozdania przedłożonego przez dyrektora placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży wykazała, że średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w ww. placówce oświatowej prowadzonej przez Powiat Łomżyński zostały osiągnięte dla nauczycieli stażystów i dla nauczycieli dyplomowanych. Nie zostały osiągnięte dla nauczycieli kontraktowych i dla nauczycieli mianowanych. W związku    z tym wypłacono  nauczycielom: kontraktowemu  i mianowanemu zatrudnionym w ww. Poradni jednorazowy dodatek  uzupełniający, tj. Agnieszce Czarneckiej (nauczycielowi mianowanemu)     w wysokości - 1385,77 zł i Magdalenie Kołakowskiej (nauczycielowi kontraktowemu) w wysokości – 19,63 zł. Zgodnie z art. 30a ust 4 ustawy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej  przez tę jednostkę samorządu terytorialnego i przedkłada sprawozdanie regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu, dyrektorowi placówki oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje zarząd Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2017 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/334/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w myśl art. 5 ust.2 i art.12 ust. 8 a) ustawy z  dnia 5 czerwca  1998 r.  o samorządzie powiatowym samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża.            W bieżącym roku Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2018 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2017. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia  zadań  należących   do  wykonania przez  powiatową bibliotekę publiczną,  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Łomży  oraz  zawarcia w  tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że dokonanie zmian  w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok przewiduje w załączniku Nr 1 Dochody bieżące – zadania własne: rozdział 15013 – zwiększenie dotacji z tytułu projektu „Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński”; rozdział 85333 – zwiększenie środków z Funduszu Pracy; rozdział 85395 – zmniejszenie dotacji w ramach projektu „Dojrzałość w cenie”. W załączniku Nr 2 Wydatki bieżące – porozumienia między jst, zadania własne: rozdział 85333 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w ramach środków z Funduszu Pracy oraz przeniesienia między paragrafami; 15013 - zwiększenie wydatków z tytułu projektu „Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński”; rozdział 85395 – zmniejszenie wydatków w ramach projektu „Dojrzałość w cenie”; rozdział 85508 – przeniesienie wydatków w związku przyznaniem pomocy rzeczowej dla 4 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Wydatki bieżące – zadania zlecone – rozdział 75515 – przeniesienie wydatków między paragrafami na opracowanie i wydruk plakatów informacyjnych oraz na wynagrodzenie radcy prawnego wykonującego usługi z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/335/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych (ww. projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

Ad.10. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w m. Sławiec mieszkańcy skarżą się na odór, który jest wynikiem hodowli świń. Wobec tego Nadzór Budowlany przeprowadził postepowanie dotyczące prawidłowości rozbudowy chlewni w tamtej okolicy.

Z koli objaśniając zapoznała zebranych z treścią skargi oraz projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.

 

Antoni Włodkowski zapytał o jaką długość inwestor powiększył chlewnie.

 

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że o 19 m, w związku z czym Nadzór Budowlany wszczął stosowane postępowanie wyjaśniające.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.11 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego wynika z zaleceń pokontrolnych RIO, która stwierdziła, iż należy wprowadzić poprawki do paragrafu 70 Statutu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.12 Sprawy różne.

 

Adam Frankowski – Dyrektor ZDP – poinformował, że wnioskuje o likwidację środka trwałego  w postaci przyczepy ciężarowej – rok produkcji 1974. Wyjaśniając stwierdził, że stan techniczny tego urządzenia nie pozwala na dalsze bezpieczne jego użytkowanie i nie jest uzasadnione ekonomicznie (kopia wniosku oraz opinii technicznej rzeczoznawcy stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali likwidację środka trwałego w postaci przyczepy ciężarowej – rok produkcji 1974.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 95-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                                   

Data powstania: piątek, 2 mar 2018 14:41
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 14:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 356 razy