BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 98/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 marca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.25.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
3.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
4.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 96-go i 97-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia .
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie podziału Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 96-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 96-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Z kolei Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 97-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 97-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/342/2018 z dnia 14 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/343/2018 z dnia 14 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/344/2018 z dnia 14 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 
Ad.6 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie podziału Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  w każdym z okręgów wyborczych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego   w sprawie podziału Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym  z okręgów wyborczych.

 

Ad.7 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Łomżyńskiego na sztandarze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

 

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 98-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                     

 

Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 15:00
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 15:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 182 razy