BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 99/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 marca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.25. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski          
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 98-go posiedzenia Zarządu.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 96-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 98-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Wicestarosta – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”.

Reasumując zaznaczył, że kota dofinansowania projektu wynosi 1 945 673,20 zł, w tym dla Powiatu Łomżyńskiego 94 616,60 zł (projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Irena Przybylak – zapytała, czy ww. Program jest skierowany także dla osób zatrudnionych?

 

Wicestarosta – odpowiedział przecząco, po czym dodał, że beneficjent Projektu musi być co najmniej przez ostatnie 6 m-cy zarejesrtowanym bezrobotnym – w PUP. Priorytetem jest udzielenia wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i na rynku pracy, głownie niepełnosprawnych i bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych  oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał, z czego wynika to, że środki zarezerwowane dla naszego Powiatu wynoszą jedynie 94.000 zł?

 

Wicestarosta – poinformował, że ze względu na braki kadrowe i ograniczenie zatrudnienia  w Wydziale FN i PRiK nie jest możliwe dodatkowe obciążenie. W Wydziale PRiK pracują tylko 3 osoby zajmujące się promocją i rozwojem, czyli także tym Programem, wobec tego wskazani pracownicy nie są w stanie przyjąć zwiększenia zadaniowego i przerobić większych kwot.

Powiat będzie jako Lider odpowiedzialny za realizację następujących zadań w Projekcie: wsparcie doradcze – doradztwo zawodowe; szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, czyli (wynajem sal, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdów; wsparcie pomostowe – w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego, czyli doradztwo specjalistyczne, wynajem sal.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał, w jakiej wysokości będzie wsparcie dla uczestników Programu?

 

Wicestarosta – poinformował, że będzie to około 23.000 zł na utworzenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1.600 zł przez 6 m-cy i wsparcie pomostowe na szkolenia itp. 600 zł przez kolejne 6 m-cy.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał, z jakiego terenu będą uczestnicy tego Programu?

 

Wicestarosta – poinformował, że Program skierowany jest do osób zamieszkujących m. Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski czyli do samorządów uczestniczących w Łomżyńskim Forum Samorządowym – Partnerze w programie oraz gminy: Tykocin i Zawady.

 

Antoni Włodkowski – zapytał, ile osób otrzyma wsparcie?

 

Wicestarosta – poinformował, że wg założeń wsparcie w formie dotacji i z kolei pomocy pomostowej ma otrzymać 40 osób.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał, czy pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży świadczą pracę – są zatrudniani – w ramach umów cywilno-prawnych, czyli umowach o dzieło, umowach zleceniach itp. na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

 

Wicestarosta – odpowiedział przecząco.

 

Irena Przybylak – zapytała, jaki podmiot będzie przyjmował wnioski aplikacyjne?

 

Wicestarosta – odpowiedział, że będzie to Łomżyńskie Forum Samorządowe, które będzie  odpowiedzialne za realizację zadań określonych w Projekcie, czyli: szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – zaangażowanie trenerów; dotacje na założenie działalności gospodarczych; wsparcie pomostowe – finansowe i doradztwo specjalistyczne; forum wymiany doświadczeń- organizacja spotkań w ramach forum.

 

Antoni Włodkowski – zapytał, czy są ograniczenia wiekowe w tym Programie?

 

Wicestarosta – odpowiedział, że będą z niego mogły korzystać osoby bezrobotne powyżej 30-go roku życia.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się” , głosów przeciwnych nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”.

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego      w sprawie zmian do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego (ww. decyzja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 99-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 13:41
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 10:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 220 razy