BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 100/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30 natomiast zakończenie o godzinie 10.55.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
3.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
4.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 99-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
Sprawy różne:
informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego w zakresie posadowienia pasa drogowego na odcinku Piątnica Włościańska – Kalinowo.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 99-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 99-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tomasz Chojnowski – podkreślił, że ZPOZ na koniec 2017 roku osiągnął bardzo dobry wynik finansowy, bowiem nadwyżka wyniosła 307.000,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/345/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/346/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/347/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/348/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 
Ad.7 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2017 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/349/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian  w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/350/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/351/2018 z dnia 26 marca 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Irena Przybylak – poprosiła o udzielenie informacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego w zakresie posadowienia pasa drogowego na odcinku Piątnica Włościańska – Kalinowo.

 

Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, ze w tej kwestii odbyło się spotkanie i zgodnie  z postanowieniami Wójt Gminy Piątnica otrzymał projekt porozumienia w tej sprawie, jednak ten dokument jeszcze nie wrócił z Gminy.

 

Antoni Włodkowski – dodał, że wg wyliczeń i wskazań z map geodezyjnych, na ww. odcinku około 59 działek będzie wymagało uregulowania stanu prawnego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 100-tne posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                   

 

 

Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 10:08
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 10:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 175 razy