BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 101/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30 natomiast zakończenie o godzinie 10.55.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 100-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  porozumienia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Sprawy różne.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu  z 100-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 100-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – poinformował, że pierwsza uchwała w sprawie przyjęcia  porozumienia dotyczy wykonania utwardzenia poboczy płytami ażurowymi na odcinku około 230 mb na terenie gminy Miastkowo – przy drodze powiatowej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/352/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – poinformował, że kolejna uchwała w sprawie przyjęcia  porozumienia dotyczy remontu chodnika na odcinku około 200 m na ul. Cendrowizna na  terenie gminy Miastkowo – przy drodze powiatowej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/353/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego     w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Wyjaśniając dodała, że uchwała ta dotyczy zagospodarowania pomieszczenia po jednym z geodetów, który zrezygnował z najmu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu   Łomżyńskiego Nr 101/354/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/355/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 W sprawach różnych Izabela Grochowska – główny specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zapoznała zebranych z oceną zasobów pomocy społecznej (ww. dokument znajduje się w aktach dołączonych do teczki Rada Powiatu w Wydziale ORiK)  

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 100-tne posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                                                 

Data powstania: poniedziałek, 28 maj 2018 08:50
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2018 08:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 208 razy