BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 103/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 maja 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 102-go posiedzenia zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia.
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018- 2021.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Sprawy różne;
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy,
Przyjęcie arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 102-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół ze 102-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przebudowy – remontu poboczy na odcinku Niewodowo – Drozdowo – na odcinku około 370 m.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Irena Przybylak – poinformowała, że zastosowanie płyt ażurowych może okazać się nieskuteczne, ponieważ na ww. odcinku drogi uczestnicy ruchu poruszają się rowerami.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – stwierdził, że płyty ażurowe są o około połowę tańsze, ponadto mają znacznie większą wytrzymałość na naciski.

 

Irena Przybylak – wyraziła obawę, że część mieszkańców może być zdecydowanie niezadowolona z zastosowania takiego rozwiązania.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/362/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przebudowy – remontu chodnika na odcinku Wygoda – Puchały gm. Łomża.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/363/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przebudowy – remontu chodnika na odcinku ul. Kościelna Wygoda – gm. Łomża, o długości około 150 m.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia  porozumienia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/364/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Renata Wierzba – Gł. Specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/365/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Przewodnicząca Zarządu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 

Ad.8 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego     w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/366/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Przewodnicząca Zarządu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły.

 

Ad.10 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/367/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały  Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018- 2021.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018- 2021.

 

Ad.12 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały  Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.13 1) W sprawach różnych Przewodnicząca Zarządu zapoznała zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tomasz Chojnowski – zapytał kiedy zostanie ogłoszony konkurs na Dyrektora PCPR w Łomży.

 

Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że konkurs jest już przygotowany do ogłoszenia, wobec czego w najbliższym czasie zostanie on ogłoszony.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/368/2018 z dnia 28 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

2) Elżbieta Gosk – Gł. Specjalista w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży (ww. dokument znajduje się w aktach Wydziału PRiK).            

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 103-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        
                                                                                         

 

Data powstania: czwartek, 5 lip 2018 10:56
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2018 10:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 173 razy