BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 104/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.50 natomiast zakończenie o godzinie 10.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                     
- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.
2.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
4.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
5.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

3.    Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

4.    Autopoprawka w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021.

5.    Autopoprawka w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

6.    Sprawy różne:

informacja nt. przebudowy skrzyżowania na ul. Włościańskiej – zjazd z mostu im. Hubala.
 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/369/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/370/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem autopoprawki w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 (ww. autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Przewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem autopoprawki w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę w sprawie zmian w budżecie   powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (ww. autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 W sprawach różnych Irena Przybylak poprosiła o udzielnie informacji nt. przebudowy skrzyżowania na ul. Włościańskiej – zjazd z mostu im. Hubala.

 

Przewodnicząca Zarządu – poinformowała, że w kolejnym ogłoszonym przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, wobec czego prace remontowe nie mogły ruszyć.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 104-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

                                                                                                            

 

Data powstania: czwartek, 5 lip 2018 10:59
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2018 11:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 228 razy