BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 105/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 lipca 2018 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski         
- Wicestarosta.
2.      Tomasz Chojnowski 
- członek  Zarządu.
3.      Irena Zofia Przybylak
- członek  Zarządu.
4.      Antoni Włodkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołów ze 103-go i 104-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły.
Podjęcie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2023.
Przyjęcie projektu uchwały Radu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze.
Informacja o proponowanym porządku obrad Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Sprawy różne.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Wiceprzewodniczący Zarządu zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 103-go lub 104-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół ze 103-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół ze 104-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Monika Domurat – główny specjalista w Wydziale GN – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przytuły (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/371/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Monika Domurat – główny specjalista w Wydziale GN – przedstawiła projekt decyzji  o wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (ww. decyzja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Monika Domurat – główny specjalista w Wydziale GN – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu stwierdził, że warto szerzej opublikować informację nt. przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/372/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu dodał, że Gmina już zaakceptowała projekt tego porozumienia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/373/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Antoni Włodkowski  zauważył, że niektóre gminy partycypują w kosztach wspólnych inwestycji drogowych w mniejszym stopniu od pozostałych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/374/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tomek Chojnowski zapytał czy prace, które będą wykonywane w ramach tego porozumienia będą obejmowały wykonanie odwodnienia.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – odpowiedział twierdząco.

 

Antoni Włodkowski  zapytał czy realizacja tego zadania będzie w przyszłym roku.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/375/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Adam Frankowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu dodał, że Gmina już zaakceptowała projekt tego porozumienia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/376/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/377/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018- 2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018- 2023.

 

Ad.12 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Antoni Włodkowski  zapytał w jakiej puli jest zapisany remont skrzyżowania przy ul. Włościańskiej w Piątnicy.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu poinformował, że te zadanie będzie pokryte z wydatków bieżących.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Ad.13 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.14 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze.

 

Ad.15 Wiceprzewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.16 W sprawach różnych Wiceprzewodniczący Zarządu udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału ROŚB.

 

Wacław Sierbiński – zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/378/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

 

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 105-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                    

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 15:21
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 15:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 188 razy