BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

nr GN-I.683.6.7.2017 z 07 sierpnia 2018 roku

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”

zawiadamiam, że

prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2017 z 06 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105888B w Miastkowie – ul. Wąskiej i ul. Spokojnej na odcinkach: ul. Spokojna – od skrzyżowania z ul. Świerkową km 0+000 (początek robót km 0+008) – droga powiatowa Nr 1957B do skrzyżowania z ul. Kurpiowską km 0+561,78 – droga gminna Nr 105887B; ul. Wąska – od skrzyżowania z ul. Spokojną km 0+002,75 do skrzyżowania z ul. Warszawską km 0+285,52 – droga powiatowa Nr 1957B, położoną w obrębie ewidencyjnym Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1107/5 o pow. 0,0005 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dni robocze. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 12 ust 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzeniu przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przejętej nieruchomości. Na podstawie art. 36 § 1 kpa i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 28 września 2018 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Z up. STAROSTY

 

mgr inż. Maciej Karwowski

Z-ca Naczelnika Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: wtorek, 7 sie 2018 15:07
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2018 15:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 06:28
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 410 razy