BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ) ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

I. Wymagania niezbędne:                           

1) wykształcenie wyższe,

2)minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3) znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej,

4) znajomość przepisów:

 - ustawy o pomocy społecznej,

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy o finansach publicznych ,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- aktów wykonawczych do w/w ustaw.

5) obywatelstwo polskie,

6)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1) umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,

2) znajomość zadań i specyfiki funkcjonowania powiatowego centrum pomocy rodzinie,

3) komunikatywność i zdolność negocjowania,

4) odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

5) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

           

Realizacja zadań ustawowych Powiatu w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

 

 1. kierowanie bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
 2. pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,
 3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących zakresu działalności PCPR,
 4. planowanie, nadzorowanie i koordynacja podstawowych zadań finansowych i gospodarczych, w tym dysponowanie środkami finansowymi, zgodnie z planem finansowym jednostki
 5. opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowywanie okresowych informacji z jej realizacji,
 6. przygotowywanie planów oraz rocznych sprawozdań z działalności PCPR,
 7. sporządzanie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 8. zawieranie umów oraz porozumień,
 9. uczestnictwo i reprezentacja PCPR w obradach Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu,
 10. współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych,
 11. reprezentowanie PCPR na zewnątrz.

IV. Informacja o warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ( stanowisko pracy mieści się na I piętrze budynku – budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych),
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca administracyjno-biurowa,
 4. praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,
 5. kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.            

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. pisemna ramowa koncepcja funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w zakresie realizacji bieżących zadań jednostki.
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,
 1. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2018r. do godz. 15:30 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, II piętro, pokój nr 301 – Wydział Organizacyjny i Kadr.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Organizacyjny i Kadr ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży”.

 

 VIII. Informacje dodatkowe:

 

 1. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, co może być podstawą do odrzucenia oferty.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przeprowadzi Komisja powołana Uchwałą Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty i  spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 11 września 2018 roku o godz. 10.00.
 5. Dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony przez Przewodniczącego Komisji ( przewidywany okres: do 21 września 2018 roku).

Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży przez okres 3 miesięcy, a w przypadku ich nieodebrania zniszczone komisyjnie.
 2. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 3. Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Główny specjalista, tel. (086) 215 69 69.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U z 2018r., poz. 1000)  Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: starosta.blm@powiatypolskie.pl;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyłącznie w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy określone w ogłoszeniu o naborze;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
 7. Starostwo Powiatowe w Łomży nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 
 

             STAROSTA

         Elżbieta Parzych

Łomża, 29 sierpnia 2018 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 sie 2018 14:05
Data opublikowania: środa, 29 sie 2018 14:32
Data edycji: środa, 29 sie 2018 14:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 wrz 2018 13:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 517 razy
Ilość edycji: 3