BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

Oznaczenie nieruchomości : pomieszczenia na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27:

nr 501 o pow. użytkowej  4,60 m2,   

nr 502 o pow. użytkowej  15,60 m2,

nr 503 o pow. użytkowej  2,60 m2,

nr 504 o pow. użytkowej  16,30 m2,   

nr 505 o pow. użytkowej  15,30 m2,

nr 508 o pow. użytkowej  10,50 m2,   

nr 509 o pow. użytkowej  10,50 m2,

  1. Powierzchnia nieruchomości : pow. użytkowa – 75,40 m² do której przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 23,53 m².
  2. Przeznaczenie nieruchomości : lokale przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz 12 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.
  4. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży
  5. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
  6. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

      

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

 

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 14:52
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2018 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2018 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 155 razy