BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30 natomiast zakończenie o godzinie 14.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2019.
Wniosek w sprawie obniżenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Wniosek w sprawie akceptacji procedury przyjęcia części działki nr 9 w m. Stryjaki, gm. Jedwabne.
Sprawy różne:
Omówienie bieżącej sytuacji na drogach powiatowych,
Ustalenie zakresu opracowania materiałów dotyczących propozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w odniesieniu do planowanych remontów dróg powiatowych w 2019 roku.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 
Ad.2 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/25/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Maria Dziekońska – Wicestarosta – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz omówiła pracę komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w przedmiotowym zakresie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Wicestarosta Maria Dziekońska opuściła obrady Zarządu udając się na spotkanie, na którym reprezentowała Powiat Łomżyński.

 

Ad.5 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem w sprawie obniżenia opłaty za zajęcie pasa drogowego (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Reasumując dodał, że niniejszy wnioskodawca wcześniej już ubiegał się o obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego, jednak Zarząd Powiatu nie przychylił się do prośby i argumentacji wnioskującego. Natomiast ewentualne obniżenie stawek z pewnością spowoduje ubieganie się innych podmiotów o tego typu korzyści. Ponadto podkreślił, że wnioskodawca zalega z opłatami na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za zajęcie pasa drogowego z tytułu innych inwestycji, które sięgają już około 60.000 zł.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – dodała, że komornik podejmuje stosowne działania, aby odzyskać należne środki na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

 

Przewodniczący Zarządu podkreślił, że – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowią jedno z niewielu źródeł dochodów własnych. Natomiast z tych środków możliwe jest dofinansowanie planowanych inwestycji drogowych. Ponadto uchwała regulująca naliczanie stawek za zajęcie pasa drogowego obowiązuje od 13 marca 2013 roku i nie była nowelizowana do dzisiaj, więc można rozważać ewentualną zmianę tej uchwały, ale raczej pod kątem zwiększenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Jednak należy liczyć się z tym, że zajęcie pasa drogowego ma również związek z inwestycjami niekomercyjnymi – np. wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Ponadto zaznaczył, że podczas konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego temat ten także był omawiany i delegaci uznali, że każdy z powiatów indywidulanie rozstrzygnie ten problem.

 

Ponadto zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei członkowie Zarządu opowiedzieli się za utrzymaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego na dotychczasowym poziomie.

 

Ad.6 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem w sprawie akceptacji procedury przyjęcia części działki nr 9 w m. Stryjaki, gm. Jedwabne (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu zaakceptowali procedurę przyjęcia części działki nr 9 w m. Stryjaki, gm. Jedwabne.

 

Ad.7 1) W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk zwrócił uwagę, że w okolicach m. Dobrylas powstał niebezpieczny nabój śnieżny i koleiny na drodze.

 

Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – podkreślił, że każde zwiększenie odcinków drogowych, które mają być utrzymane w stosunkowo wysokim standardzie i posypywanie ich np. mieszanką piasko-soli zdecydowanie podnosi koszty utrzymania dróg. 

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że czasami posypywanie solą lub mieszkanką nie przynosi oczekiwanego rezultatu, szczególnie jeżeli jest wysoki mróz. Natomiast podczas bieżącej zimy zużyto już takie ilości mieszkanek, które starczały w ubiegłym roku na całą zimę.

 

Tadeusz Góralczyk zgodził się z przedmówcami, jednak zauważył, że stan drogi nie może zagrażać bezpieczeństwu w sposób znaczny, szczególnie jeżeli takimi drogami przewożone są dzieci.

 

Przewodniczący Zarządu poprosił, aby pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dokonali przeglądu tego odcinka drogi.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy odcinek drogi przez m. Drogoszewo został już udrożniony.

 

Adam Frankowski – stwierdził, że odcinek ten zostanie udrożniony jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Przewodniczący Zarządu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przygotowanie na najbliższe posiedzenie Zarządu – w dniu 31 stycznia br., opracowania dotyczącego propozycji w zakresie planowanych remontów dróg powiatowych w 2019 roku, które będą mogły być wykonane we własnym zakresie (technologią powierzchniowego utrwalenia emulsjami). Opracowanie powinno zawierać określenie długości odcinków, szacunkowe koszty – z uwzględnieniem szerokości pasa drogowego i nawierzchni, biorąc pod uwagę środki, którymi dysponuje ZDP.

Ponadto dodał, że te propozycje należy skonsultować z wójtami i burmistrzami i rozważyć ich propozycje w niniejszym zakresie i przeanalizować ich ewentualny udział finansowy w danych remontach. 

Także poprosił o analizę kwestii remontów poboczy i wymiany znaków drogowych oraz posiadanych dokumentacji technicznych – z uwzględnieniem etapu zaawansowania prac proceduralnych poszczególnych projektów technicznych.

Podsumowując zaznaczył, że takie opracowanie powinno odpowiednio wcześniej trafić do każdego z członków Zarządu, aby mógł on na posiedzenie Zarządu wnieść swoje uwagi.

 

Z kolei zwrócił uwagę, aby każde pismo, które wychodzi z ZDP do instytucji zewnętrznych było  w pierwszej kolejności opatrzone podpisem Starosty Łomżyńskiego.

 

Barbara Chojnowska – zapytała czy w przygotowywanym opracowaniu uwzględnić także proponowane remonty chodników.

 

Przewodniczący Zarządu – odpowiedział twierdząco.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy to opracowanie ma obejmować szczegółowo długość każdego odcinka.

 

Przewodniczący Zarządu – odpowiedział, że dane te mogą być szacunkowe, ale powinny obejmować proponowaną technologię, która miałaby być zastosowana przy określonym remoncie.

 

Tadeusz Góralczyk poprosił o uruchomienie i zastosowanie w większy stopniu ścinarki poboczy, aby umożliwić odpływ wody z nawierzchni dróg.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 7-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                         

                                                                                                              

 

                                                                                          

 

Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 11:59
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 12:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 424 razy