BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

1.Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska dla osób fizycznych eksploatujących instalację, z której emisja przekracza zwykłe korzystanie ze środowiska
2.Wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu
3.Przyznawanie środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
4.Przyznawanie środków finansowych na pokrycie w lasach szkód powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody
5.Zmiana lasu na użytek rolny
6.Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
7.Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
8.Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


11.
Rejestrowanie zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, należących do gatunków podlegających ograniczeniom UE
12.
Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
13.
Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
14.
Wydawanie dziennika budowy
15.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
16.
Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby
17.
Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych
18.
Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego
19.
Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
20.R
ozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
21.
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę
22.
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego
23.
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu
24.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
25.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
26.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
27.
Zgłoszenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, która nie wymaga uzyskania zezwolenia
28.
Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
29.
Wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
30.
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
31.
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
32.
Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
33.
Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością Gminy
34.
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji
35.
Przyjęcie dokumentacji geologicznej
36.
Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
36.
Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin

Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 12:52
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 12:55
Data edycji: piątek, 19 wrz 2003 10:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6832 razy
Ilość edycji: 3