BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z 15 kwietnia 2019 roku, nr GN-I.6821.9.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 12 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.9.2018 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Łomża nad Rzeką, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 245 o pow. 0,0797 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę linii kablowej średniego napięcia SN-15kV w tym:

  • na posadowienie kablowej linii SN-15kV w sposób przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu, sporządzonym w skali 1:500, stanowiącym integralną cześć niniejszej decyzji
  • do korzystania z kablowej linii SN-15kV po jej wybudowaniu w obszarze części działki nr 245
    o powierzchni 132,5 m2 – stanowiącym teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, oznaczonych na załączniku do niniejszej decyzji linią koloru niebieskiego;
  • na wejście na działkę nr 245 o pow. 797 m2 w celu wykonania prac budowlano – montażowych, oznaczonych na załączniku do niniejszej decyzji linią koloru fioletowego.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2019 12:56
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 09:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 323 razy