BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.
2.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
3.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
4.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

  

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 13-go posiedzenia Zarządu.
Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji   o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w obrębie miejscowości Górki Sypniewo” na odc. o dł. ok. 990m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083m.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, wraz ze Statutem ww. Muzeum z projektowanymi zmianami, w tym zmianą nazwy na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, w celu dalszego uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania
w zarząd drogi powiatowej Gminie Stawiski.
Rozpatrzenie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środka trwałego. 
 Sprawy różne:
Omówienie bieżących spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

 

 

Następnie poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowe tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 13-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 13-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatwierdzili arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Nr 1 w Łomży (ww. arkusz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/61/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/62/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu przypomniała, że w dniach 26 i 27 maja br. będą uroczyste obchody 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego oraz 20-lecia współpracy z Powiatem Dingolfing-Landau.              W związku z tymi uroczystościami Powiat Łomżyński pozyskał do budżetu dodatkowe środki zewnętrzne.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad.7 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo- Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w obrębie miejscowości Górki  Sypniewo” na odc. o dł. ok. 990m.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zapytała czy Rada Gminy Piątnica podjęła stosowną uchwałę w niniejszej sprawie.

 

Adam Frankowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w obrębie miejscowości Górki  Sypniewo” na odc. o dł. ok. 990m (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zapytała czy Rada Gminy Łomża podjęła stosowną uchwałę w niniejszej sprawie.

 

Adam Frankowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083m.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zapytała czy Rada Gminy Jedwabne podjęła stosowną uchwałę w niniejszej sprawie.

 

Adam Frankowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083m (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/65/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zapytała czy Rada Gminy Jedwabne podjęła stosowną uchwałę  w niniejszej sprawie.

 

Adam Frankowski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/66/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2018 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/67/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 Wiceprzewodnicząca Zarządu o zabranie głosu poprosiła głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu poleciła ogłoszenie terminu – do 23-go maja br. na zgłaszanie dokumentów przez kandydatów.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/68/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, wraz ze Statutem ww. Muzeum z projektowanymi zmianami, w tym zmianą nazwy na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, w celu dalszego uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wiceprzewodnicząca Zarządu o zabranie głosu poprosiła głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Elżbieta Gosk – poinformowała, że Muzeum złożyło wniosek o zmianę nazwy z „Muzeum Przyrody w Drozdowie” na „Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie”. Wynikało to z faktu, iż w statucie Muzeum wskazane były zarówno zadania w dziedzinie przyrodniczej,  jak i historycznej. Miało  to odzwierciedlenie w działalności Muzeum, tj.: organizacji imprez kulturalnych, wystaw czasowych, publikacji książek itp. zarówno przyrodniczych, a także  historycznych. Nie było  jednak to  do końca uwzględnione  w nazwie Muzeum, która sugeruje tylko działalność przyrodniczą placówki.

Zaistniała pilna  potrzeba zmiany nazwy Muzeum na taką, która w pełni określa   rzeczywisty profil działalności placówki

Statut jak też jego zmiany podlegają uzgodnieniu  z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z powyższym  przesłano do Pana  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 22.03.2019 r.,  projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, przyjęty przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzenie w dniu 12 marca 2019 r. wraz ze statutem ww. Muzeum z projektowaną  zmianą samej nazwy  w celu uzgodnienia.

W odpowiedzi Narodowy Instytut Muzealnictwa  i Ochrony Zbiorów wraz z pismem L.dz.NIMOZ.44.04.ODSAP.071.1.1.36.2019 przesłał  projekt  statutu Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, zawierający uwagi ww. Instytutu Muzealnictwa oraz wytyczne  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po przeanalizowaniu poprawek ze względu na konieczność wprowadzenia licznych zmian i dokonania modyfikacji projektu statutu  (funkcjonującego przeszło 10 lat)  przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży postanowiono  opracować  nowy statut i podjąć Uchwałę Rady Powiatu w  sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Projekt nowego Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie zawiera modyfikacje i uzupełnienia zgodne z uwagami Narodowego Instytutu Muzealnictwa  i Ochrony Zbiorów oraz wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z nową nazwą: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność ponownego przesłania do Pana  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  projektu Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, przyjętego przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzenie w dniu 30 kwietnia  2019 r. wraz ze statutem ww. Muzeum z projektowanymi zmianami, w tym zmianą nazwy na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie  w celu uzgodnienia.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie, wraz ze Statutem ww. Muzeum z projektowanymi zmianami, w tym zmianą nazwy na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, w celu dalszego uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ad.14 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych  z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej Gminie Stawiski.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu dodała, że odcinek drogi, który ma wyremontować Gmina Stawiski obecnie  posiada nawierzchnię brukową.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej Gminie Stawiski.

 

Ad.15 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środka trwałego (kopia ww. wniosku  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu podkreśliła, że przedmiotowa koparko-ładowarka ma już 23 lata, wobec czego jej dalsza eksploatacja nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali sprzedaż koparko-ładowarki lub jej likwidację, w sytuacji kiedy nie znajdzie się chętny nabywca.

 

Ad.16 W sprawach różnych Wiceprzewodnicząca Zarządu – poinformowała, że napływają do niej liczne uwagi dotyczące stanu technicznego chodnika na odcinku od mostu im. Hubala do ulicy Włościańskiej w Piątnicy. Wobec tego poprosiła o naprawienie tego odcinka.

 

Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przyjął do wiadomości konieczność realizacji ww. zadania.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 14-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

      

 

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 154 razy