BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponuje wycofanie z projektu porządku obrad temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie”. Wyjaśniając dodał, że sprawa ta zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej propozycji.

 

Wobec braku innych uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg poniższego układu:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 14-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.
 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego
Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za lata 2017-2018 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016  - 2019”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo o dł. 450 m – strona L.
Sprawy różne:
Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Wizna w sprawie współdziałania Gminy Wizna z Powiatem Łomżyńskim.

 

Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/69/2019 z dnia 13 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad.5 Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.6 Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie sprawozdania za lata 2017-2018 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata
2016-2019”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/70/2019 z dnia 13 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Adam Frankowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia płytami ażurowymi pobocza  w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo o dł. 450 m – strona L.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna  w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia płytami ażurowymi pobocza  w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo o dł. 450 m – strona L (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/71/2019 z dnia 13 maja 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu zapoznał zgromadzonych z pismem Wójta Gminy Wizna w sprawie współdziałania Gminy Wizna z Powiatem Łomżyńskim (kopia ww. dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                     

 

 

 

Data powstania: piątek, 31 maj 2019 11:38
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 11:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 172 razy