BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-7.521.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 14.06.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.696.750,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

393.878,39 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

435.988,19 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

447.453,48 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

517.257,26 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

382.069,05 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

422.522,59 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

CZĘŚĆ IV

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

107.954,64 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

131.812,03 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

CZĘŚĆ V

1

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

417.752,03 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

468.471,95 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 14 cze 2019 12:56
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 12:58
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 343 razy