BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-9. 667.2019

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr  1914B wraz  obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu „CZĘŚCI II” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”, ogłoszonego w BZP w dniu 202.07.2019r. pod nr 5568119-N-2019.

Uzasadnienie:

W dniu 25.07.2019r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty. Podczas otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 25.07.2019r. o godzinie 10:15  w ZDP w Łomży Wykonawcy zostali poinformowani, że na realizację „CZĘŚCI II” zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 742.727,00 zł brutto. Cena wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszone zamówienie publiczne przewyższała środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia „CZĘŚĆ II” postępowania, o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.