BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo..."

Dotyczy: (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-12.887.2019).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8km”. (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-12.887.2019).

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 12.09.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8km”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- Środki zabezpieczone w budżecie – 1.437.470,00 zł,
- Zaplanowana dotacja – 2.128.969,00 zł,

Łącznie – 3.566.439,00 zł

 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:

Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

3.679.751,10 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

2.994.225,95 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 12 wrz 2019 14:55
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2019 14:58
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 310 razy