BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 10/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.10.

Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Antoniego Włodkowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.
Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.
Antoni Włodkowski – członek Komisji.
Jarosław Kulesza– członek Komisji.
Adam Zaczek – członek Komisji.
Barbara Zalewska – członek Komisji.
Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.
Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
     

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań   z zakresu zarządzania drogą powiatową.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Opracowanie oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Sprawy różne.

 
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad. 1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Lech Szabłowski – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową. Objaśniając dodał, że na wniosek Wójta Gminy Śniadowo Zarząd Powiatu przyjął ww. projekt uchwały. W tym wypadku chodzi o odcinek ul. Stara Stacja o długości około 750 mb. Po przejęciu Gmina ma zamiar zmodernizować ten odcinek na koszt podzielony między oba samorządy. Wartość kosztorysowa to ponad 600.000,00 zł. Udział Powiatu to około 34 %. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych, został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 2 Wicestarosta – Lech Szabłowski – podobnie jak w poprzednim przypadku poinformował, że na wniosek Wójta Gminy Śniadowo Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby przebudować te odcinki ze środków tego Programu oraz ze środków własnych. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych, został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 3 Adam Puza oraz Agnieszka Kasperowicz z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. – współtwórcy Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku, przedstawili najistotniejsze elementy dotyczące ww. Prognozy (pełna treść Prognozy stanowi złącznik do Uchwały Nr XIII/77/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku Rady Powiatu).

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Wicestarosta – Lech Szabłowski – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Wyjaśniając zaznaczył, że dokument ten jest wynikiem drobnej technicznej zmiany, która została opisana w paragrafie 1 projektu

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Przewodniczący Komisji przypomniał, że kolejnym tematem jest opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. Mając na uwadze powyższe poprosił o zgłaszanie propozycji.

 

Następnie członkowie Komisji, w oparciu o sugestie naczelników właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych, 8 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli plan pracy Komisji wg następującego układu:


1.       
Omówienie Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Luty
 
2.       
Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

 
II kwartał 

 
3.       
Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2015 rok.

 
II kwartał

 
 
4.       
Omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2015 rok.

 
II kwartał

 
 
5.       
Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2015 roku (przegląd wiosenny).

 
II kwartał
 
6.       
Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.
II/III kwartał

 
 
7.       
Zapoznanie ze stanem technicznym obiektów inżynierskich na drogach będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

 
II/III kwartał (lipiec)

  
8.       
Informacja nt. bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania pionowego i poziomego oraz funkcjonujących urządzeń drogowych.

 
II/III kwartał

(wrzesień)

 
 
9.       
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2016 roku.

 
II półrocze

 
 
10.     
Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2015 roku (przegląd jesienny).

 
III/IV kwartał
 
11.   
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

 
IV kwartał
 

 
12.   
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 
IV kwartał
 
Ponadto w planie pracy Komisji na 2016 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu (podlegających pod zakres kompetencyjny Komisji). Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zgłoszonych na wstępie, zakończył 10-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 14:55
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 14:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 123 razy