BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo ...”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 28.11.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez WYKONAWCĘ:

LIDER: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka,

UCZESTNIK: VIKBUD Robert Wierzbowski, ul. Powstańców 15 m.8,
07-410 Ostrołęka,

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 868.000,00 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

  

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

LIDER:

Drogi Mazowieckie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8

07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK:

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

868.000,00 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

UNIBEP S.A.         

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.

w Białymstoku,

ul. Hetmańska 92

15-727 Białystok

969.448,02 zł

53,72

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

93,72

 

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 14:10
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 14:11
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 212 razy