BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 39/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 stycznia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 120.0, natomiast zakończenie o godzinie 12.55.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 37-go i 38-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1944B w obrębie Sierzputy – Marki.
  6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża DW 677 o dł. około 3,1 km.
  7. Sprawy różne:
  • Omówienie tematu dotyczącego prowadzenia negocjacji z wykonawcami w zakresie naprawy i przebudowy zniszczonych lub uszkodzonych odcinków dróg powiatowych, podczas budowy drogi Via Baltica.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 37-go lub 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 37-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Pierwsze pełnomocnictwo dotyczy pana mecenasa Dariusza Wąsowskiego.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/162/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejny projekt uchwały także wynika ze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. W związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Łomżyńskiemu – Marii Dziekońskiej.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/163/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek  w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1944B w obrębie Sierzputy – Marki (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że koszt wybudowania tego chodnika byłby dość wysoki, natomiast w ostatnim czasie na tym odcinku drogi był zrealizowany remont i kolejna przebudowa nie jest w pełni niezasadna.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała czy byłoby konieczne poszerzenie jezdni, w przypadku budowy chodnika po jednej stroni jezdni.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie, zaznaczył, iż byłoby konieczne poszerzenie jezdni po stronie budowanego chodnika do 3 m. Dodał przy tym, iż na omawianym odcinku drogi ruch jest niewielki i w związku z  tym koszt byłby niewspółmierny do zasadności i potrzeb realizacji tego zadania.

 

Tadeusz Góralczyk – zaproponował ewentualne utwardzenie pobocza.

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ pobocza na tym odcinku są suche.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaki jest szacunkowy koszt wybudowania tego chodnika.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że minimalny koszt to 100.000 zł, biorąc pod uwagę dodatkowe wylanie asfaltu oraz wykonanie podbudowy.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że dobrze zna ten odcinek drogi i potwierdza, że jest na nim niewielki ruch, jedynie w przypadku wypadku na drodze wojewódzkiej 677 jest tam kierowany objazd i w takim przypadku ruch jest bardzo duży. Natomiast są to sporadyczne sytuacje. Przy tym należy mieć na uwadze to, iż na terenie gminy Śniadowo jest wiele odcinków dróg, na których budowa chodnika jest bardziej uzasadniona, przede wszystkim ze względu na znacznie większe należenie ruchu.

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, że taki wniosek powinien wpłynąć rok wcześniej, wówczas jak był realizowany remont nawierzchni.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Zarządu mając na uwadze powyższe poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przygotowanie odpowiedzi na wniosek w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1944B w obrębie Sierzputy – Marki, zgodnie z przedstawioną argumentacją.

 

Ad. 6 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił wniosek  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża DW 677 o dł. około 3,1 km (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że Powiat Łomżyński może na podstawie tych samych przepisów, na które powołał się Zarząd Województwa, przekazać Gminie Łomża kaskadowo ten odcinek starodroża. Ponadto zaznaczył, że nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która wprowadziła tzw. kaskadowe przekazywania sobie dróg przez ich zarządców umożliwia, aby gminy, powiaty i województwa mogły przekazywać sobie nawzajem odcinki dróg w sytuacji, gdy dojdą do wniosku, że kto inny powinien nimi zarządzać, po analizie kryteriów, które powinny spełniać poszczególne kategorie dróg. 

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Członkowie Zarządu po dokonaniu konsultacji ustalili, że odcinek starodroża DW 677 o dł. około 3,1 km należy przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami metodą kaskadową na rzecz Gminy Łomża.

 

Ad. 7 W sprawach różnych Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił zebranym stan dotyczący negocjacji w zakresie naprawy i przebudowy zdegradowanych odcinków dróg powiatowych podczas budowy drogi Via Baltica. Wyjaśniając podkreślił, że te negocjacje nadal trwają i są prowadzone z wykonawcami budowy drogi Via Baltica, którzy podczas realizowanych budów korzystają z dróg powiatowych.

 

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że negocjacje z wykonawcami budowy drogi Via Baltica, którzy korzystają z dróg powiatowych powinny zabezpieczyć interes Powiatu Łomżyńskiego przede wszystkim poprzez doprowadzenie stanu użytkownych przez nich dróg do stanu, który był przed rozpoczęciem budowy, natomiast o ile będzie to możliwe powinny nawet skutkować poprawieniem tego stanu sprzed rozpoczęcia budowy ww. drogi.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 39-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2020 12:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 134 razy