BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

 

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko

Inspektora nadzoru inwestorskiego  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Łomża, ul. Poligonowa 30

Ogłasza nabór na stanowisko  Inspektora nadzoru inwestorskiego

 

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

1)    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi realizowanymi przez ZDP
w Łomży.

2)    Kontrola oznakowania wszelkich robót prowadzonych w pasach drogowych.

3)    Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

4)    Kontrola pod względem ilościowym i jakościowym robót wykonywanych przez obwody drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg.

5)    Kontrola robót realizowanych przez sekcję utrzymania ZDP w tym rozliczanie materiałów
i pracy sprzętu.

6)    Prowadzenie ewidencji przełomów, zabezpieczenie ich przejezdności a także zastosowanie odpowiedniego oznakowania.

7)    Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej na roboty drogowe (sporządzanie kosztorysów, przedmiarów).

8)    Współpraca z organami administracji samorządowych w zakresie utrzymania i budowy dróg.

9)    Prowadzenie inżynierii ruchu – opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na potrzeby ZDP w Łomży, udział w komisjach przeglądu stanu oznakowania dróg.

10) Udział we wdrażaniu wniosków wynikających z przeglądów dróg i mostów.

11) Udział w pracach komisji przetargowej.

 

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku                                                                                          

Miejsce pracy: Praca w budynku Zakładu na parterze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku, praca przy monitorze komputera, prowadzenie rozmów telefonicznych.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

1)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)    obywatelstwo polskie,

4)    wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (specjalność) drogownictwo  lub budownictwo (4 letni staż pracy), wykształcenie średnie drogowe lub budownictwo (6 letni staż pracy) oraz uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi,

5)    posiadanie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

6)    umiejętność kosztorysowania i przedmiarowania,

7)    znajomość obsługi programów komputerowych użytecznych na stanowisku pracy.

 

 

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

1)    prawo jazdy kat. B,

2)    dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,

3)    znajomość  programów (w szczególności): AutoCad, Koszt_KD,

4)    znajomość  aktualnych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)    znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami i mostami publicznymi (obiektami inżynierskimi),

6)    znajomość regulacji prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo budowlane,

7)    komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,

8)    staż pracy w administracji publicznej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

    1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
         podpisane  odręcznie,

2)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia,

3)    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

5)    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2019 r. poz.1781 ze zm.”

9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  
         06.03.2020r.  do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1
        pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża  

        w zaklejonych kopertach z dopiskiem -„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

 

       Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

       Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu  09.03.2020r.

 

       Oferty odrzucone zostaną odesłane.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 lut 2020 11:59
Data opublikowania: wtorek, 25 lut 2020 12:02
Data edycji: wtorek, 25 lut 2020 12:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2020 11:05
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 241 razy
Ilość edycji: 1