BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 57/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 56-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Jaświły, powiat
  6. Sprawy różne:
  • Informacja nt. ostatecznych kwot z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 56-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 56-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/256/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/257/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Wiceprzewodnicząca Zarządu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Jaświły, powiat  moniecki. Podsumowując zaznaczyła, że projekt uchwały przewiduje pozytywne zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie ww. Gminy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Jaświły, powiat  moniecki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/258/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 W sprawach różnych Wiceprzewodnicząca Zarządu stwierdziła, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przekazał informację, iż kwota 2.260.000 zł, którą Powiat Łomżyński otrzymał będzie podwojona, takie deklaracje w przekazanym piśmie przedstawił Prezes Rady Ministrów.

W związku z tym budżet Powiatu zwiększy się o kwotę 4.520.000 zł, co stanowi blisko trzykrotność rocznej puli inwestycyjnej.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy z ww. środków będzie mógł być pokryty udział własny w inwestycjach drogowych.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała czy będzie możliwe przeznaczenie ww. środków na inwestycje, które będą rozliczane w roku bieżącym.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, przy tym dodała, że środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie będą mogły być przeznaczane jedynie na refundację.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 57-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 11:02
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 11:06
Data edycji: środa, 2 wrz 2020 13:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 144 razy
Ilość edycji: 1