BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”.
Ogłoszenie nr 540194182-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.
Łomża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588596-N-2020
Data: 23.09.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiatlomzynski.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Data powstania: wtorek, 6 paź 2020 14:37
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2020 14:43
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 113 razy